Godset – centrum för Sundbybergs framtid

Järnvägen, den självklara knutpunkten när Sundbyberg blev stad. Fastigheten Godset hade en central roll redan då. Här togs allt gods från tågen emot. När Sundbybergs nya stadskärna nu växer fram har Godset återigen en central roll. Granne med nya resecentrum ser vi till att den service resenärer och boende behöver finns på plats. Med allt från take away-kaffet på morgonen till matinköp eller skomakaren. Och vi gör det småskaligt.

Vi tar med oss teglet…

Sundbyberg är en klassisk arbetarstad som står stadigt i sin historia. Järnvägen, industrin, men även variation och brokighet, har alltid varit närvarande. Vi vill förstärka det arvet genom att  addera mer industrikänsla och behålla teglet. Ett både taktilt och hållbart material, men som viktigast av allt håller fast vid Sundbybergs rötter. Dessutom vill vi värna småstadskänslan och fyller Godsets bottenvåning med små butiker, specialister på sitt gebit och givetvis caféer och matställen i kombination med modern coworking. Och som kronan på verket, i mitten en saluhall, där kvalitet och ett brett utbud står i centrum.

Byggnaden blir en länk mellan Sturegatan och det nya resecentrumet och bidrar med kommersiell service till de förbipasserande.  Vi lägger extra kärlek på gatuplanets detaljer och material för att skapa en inkluderande och inbjudande miljö som välkomnar alla. Genom ett utökat utbud av moderna och attraktiva kontorslokaler mitt i knutpunkten för kollektivtrafiken bidrar Godset även till att stärka kontorserbjudandet kring Sundbybergs centrum och grannkvarteret Solna Business Park.

Tegelbärare i Sundbyberg
Tegelbärare i Sundbyberg vid förra sekelskiftet. Källa: Sundbybergs stadsmuseum

…och skapar nya, roliga platser

Vi adderar extra kvaliteter till fastigheten genom att bygga ett varierat, men framförallt aktivt taklandskap. Fläktrummen på taket flyttas och ersätts med grönska och terrasser. Vi tänker oss en restaurang med takbar i sydvästläge med utsikt över Sundbyberg och plats för solceller, växtbäddar, fjärilsrabatter, växtväggar, odlingar, holkar, en pergola men framförallt plats för människor.

Vi tillför restauranger och nöjeslokaler och stöttar den gamla traditionen av ett attraktivt nöjesutbud och nattliv som centrala Sundbyberg alltid har haft. Det bidrar till liv och rörelse och ökad trygghetskänsla. Fasaden utåt kommer att uppfattas som småskalig och olika höjder på byggnader och terrasser bryter upp kvarterets massiva intryck. Det betyder att vi bygger på den befintliga fastigheten med två till sex våningar. Högst blir delen mot Fabriksgränd för att sen sänkas ner mot Sturegatan.

Vad händer nu?

Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ner en del av sträckan och marken ovan ska omvandlas till gator, torg och bebyggelse. Granskningen av detaljplanen för Nya stadskärnan – Järnväg, promenad och stadsbebyggelse har just avslutats. Förhoppningen är att det ska finnas en antagen detaljplan till slutet av 2022.

Detaljplanens syfte är att sammanlänka de delar av Sundbyberg som delats av det barriärskapande spårområdet och samtidigt möjliggöra utbyggnaden av järnvägstunnel under centrala Sundbyberg. Ovanpå järnvägstunneln integreras staden med ett promenadstråk med fler grönytor och platsbildningar. Inom denna detaljplan hanteras även kompletterande stadsbebyggelse i form av förändrad stationsentré med ett stationshus med kontor som ett nytt landmärke och intilliggande bebyggelse.

Nästa skede i planprocessen är antagande. Byggstart för tunneln är tidigast 2024. Förberedande arbeten pågår redan nu. Tunnelbygget beräknas pågå i åtta år. Här nedan hittar du sammanfattning och länkar till de aktörer som driver arbetet framåt.

Läs mer

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Kort om Godset idag

Fastighet
Godset 4

Kommun
Sundbyberg

Adress
Sturegatan 3-9 / Fabriksgränd 1 / Järnvägsgatan 2-10 / Lysgränd 2

Byggt/ombyggt
1977

Lokalytor
Cirka 21 000 m² kommersiell yta.

 

Vill du veta mer om Godset och Sundbybergs utveckling?

Hör av dig till Susan. Intresserad av kontor? Kontakta Jonas.

Susan Strömbäck

Affärschef kontor 073-920 10 49 · 08-782 04 02

Jonas Weimer

Uthyrare 073-697 22 78

Lediga lokaler i Sundbyberg