Elsa-Karin

Mitt i det livfulla och dynamiska Garnisonen skapar vi en fastighet i trä.

Vision

Bland stål, betong och sten får Elsa-Karin växa. En banbrytare inom programmering ger namn till en ny träbyggnad, mitt i det livfulla och dynamiska Garnisonen. Här ger ljust trä en skarp kontrast till brutalismen i området. Likt gläntan i en stor skog befinner sig Elsa-Karin i mitten av allt, bildligt och bokstavligt.

Vi vill lyfta fram och synliggöra de kulturhistoriska värden som finns på platsen, samtidigt som vi tillför en ny byggnad i trä med hög hållbarhets- och gestaltningsambition. Ambitionen för Elsa-Karin är att öppna upp platsen och skapa en trygg, attraktiv miljö i kvarteret Garnisonen.

Snabbfakta

  • Fastighet – Garnisonen 3
  • Kommun – Stockholm
  • Byggstart – Prel. Q1 2025
  • Inflytt – Prel. Q1 2027
  • Lokalytor – 5 500 kvm LOA kontor, service och restaurang fördelade på sex plan och stor terrass högst upp
  • Miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå nivå Platina.Läs mer om miljöcertifiering
  • Arkitektkontor – Brunnberg & Forshed

 

Ett modernt hus i tiden, på historisk mark

Elsa-Karin blir en ny årsring i ett historiskt kvarter, där vi värnar om både helheten och detaljerna. Vi vill bygga vidare på historien och med en tydlig arkitektonisk idé utveckla området.

Om projektet

Platsen, intill FOA-huset, där Elsa-Karin ska byggas har sedan 2018 ett högt kulturhistoriskt värde. Den före detta datahallen på platsen var under en period Europas största datacentral, och utrymmet kommer att behållas. Vi kommer att lyfta fram historien och göra den tillgänglig för allmänheten, både inne och ute.

Fastigheten kommer att innehålla ca 6 000 kvm ljusa BTA kontor. Genom hög konstnärlig och arkitektonisk nivå kommer Elsa-Karin att samspela med befintliga fastigheter i kvarteret. Ett torg och två nya stråk på var sida om fastigheten kommer att skapas för att få till flöden och mötesplatser. Stora fönsterpartier kommer att sudda ut kontrasten mellan inne och ute.

Utmaningen är att bygga en ny fastighet som ligger nära andra fastigheter i ett befintligt kvarter. Trä har vi byggt i förut men det har sina utmaningar som till exempel akustik och få till en kontorsstomme.

Hållbarhet

Några exempel på saker som kommer göras i detta projekt:

  • Stort fokus på biologisk mångfald och växtlighet i hela projektet.
  • Ambition att riva så lite som möjligt av den befintliga låga byggnadsdelen samt återbruka det som rivs.
  • Trä är utgångpunkten för konstruktion, fasader och interiör både för en minskad klimatpåverkan och för att främja hälsoaspekter.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Elsa-Karin – Garnisonens nästa pärla

Välkommen till norra Europas största kontorskvarter. En stad i staden med fastigheter som sträcker sig från romantiskt sekelskifte till brutalistiskt 70-tal. Här samlas de modiga och orädda. De med gnista passion. Och de som är intresserade av en kontorsupplevelse utöver det vanliga. Om ni är en av dem, så kommer ni att trivas i Garnisonen.

Nyfiken på Elsa-Karin?

Hör av dig till Therese. Intresserad av lokal? Kontakta Philip.

Therese Hultquist

Fastighetsutvecklare 072-246 67 98

Philip Lagelius

Uthyrningschef 070-602 87 73 · 08-566 207 73