Celsius

Modigt, gediget och vackert – det är de nya ledorden för fastigheten Celsius, Uppsala Science Parks senaste tillskott.

Vision

Visionen för Celsius var att skapa funktionella och flexibla laboratorier, och kontor som även ska främja innovation och samarbete. Celsius ska vara en kreativ mötesplats för Uppsalas innovationsmiljöer och bli navet för företag i området. Det ska vara en märkesbyggnad och en stark identitet för hela Uppsala Science Park.

Självklart var även vår vision att bygga en fastighet med högt satta mål för hållbarhet. Siktet var redan från början inställt på miljöklassificeringssystemet LEEDs högsta betyg, LEED nivå Platina.

 

 

Snabbfakta

 • Fastighet – Kronåsen 1:1
 • Kommun – Uppsala
 • Byggstart – 2018
 • Inflytt – November/December 2020
 • Lokalytor – Ca 10 060 kvm
 • Miljöcertifierad enligt LEED, nivå Platina. Läs mer om miljöcertifiering
 • Arkitekt – Anders Tväråna
 • Arkitektkontor – White Arkitekter
 • Finansiering – Projektet har en grön finansiering

Celsius – en kreativ mötesplats för Uppsalas innovationsmiljöer

Celsius byggdes med en stark identitet för att vara en märkesbyggnad för hela Uppsala Science Park. För att vara navet för företag i området. Och för att samla människor.

Om projektet

Planerna för Celsius togs fram efter en förfrågan från Livsmedelsverket. De behövde en samarbetspartner som klarade av att bygga, emellanåt, avancerade och specialdesignade laboratorier. Byggnaden innehåller både kontor och laboratorium. Projektet har genomförts genom en delad entreprenad. Placeringen är mitt i Uppsala Science Park vilket har bidragit till ambitionen att göra Celsius till en samlingsplats för hela området.

Detta projekt byggdes helt utan pappersritningar och byggdes helt enligt en digital modell. Under en daglig ”synrunda” kollades hela bygget igenom. Detta gjorde att det blev ett säkrare bygge, men framförallt att allt material beställdes exakt utifrån det aktuella behovet och i och med det minskade onödigt spill och avfall. Majoriteten av det som upptäcktes på ”synrundan” var även åtgärdat när dagen var slut.

Projektet var mycket komplext eftersom kravspecifikationen på vissa laboratorier var helt unika. Bland annat att bygga ett laboratorium som var helt emissionsfritt, vilket var en rejäl utmaning i val av material. I ett annat labb fick ingen metall vara synlig så varje liten mutter och skruv behövde målas över. Det var mycket höga säkerhetsklasser som behövde uppfyllas.

Det var givetvis en rejäl utmaning att bygga en så stor fastighet tätt inpå pågående verksamhet och störa så lite som möjligt.

Hållbarhet

Några exempel på saker som gjorts i detta projekt:

 • Under bygget av fastigheten skapades ett logistikcenter strax utanför området dit alla leveranser av material skickades, packades och kördes ut till bygget först när det behövdes. Denna lösning bidrog till att vi minskade transporterna med 80 procent, minskade störningar för hyresgäster i området samt säkerställde att alla transporter gick med 100 procent förnybart bränsle.
 • Dagvattenspolningar, 60 procent av alla spolningar görs med regnvatten insamlat från taket.
 • Automatiserade och effektiva solskydd för alla fönster som hjälper till att hålla ett jämnt inomhusklimat och minskar behovet av mer energikrävande värmereglering.
 • Solceller och sedumtak. Solcellerna bidrar till att ungefär 30 procent av fastighetselen täcks.
 • Fastigheten erbjuder cykelställ med tak och laddplatser för elbilar.

Så verkar Vasakronan för hållbarhet i projekt

Resultat

Celsius har tillsammans med vårt andra projekt Hubben knutit ihop området och hjälper till att lyfta hela området. Det har blivit helt andra rörelsemönster och mycket mer människor hittar hit vilket skapar mycket liv och rörelse. Mellan Celsius och Hubben finns en torgyta som skapades för att underlätta för människor att mötas. Lokalerna är, trots sin komplexitet, flexibla för att underlätta den dagen nya hyresgäster ska flytta in.

Projektet vann ”The Building Smart Award” för att ha nyttjat tekniken fullt ut och tilldelades priset som ”Årets LEED-byggnad/projekt” på 2022 års Sweden Green Building Awards.

Hållbarhet i projekt

När Vasakronan bygger om eller bygger nytt gör vi det med stort fokus både på miljömässig och social hållbarhet. Det är inte bara själva fastigheten som är central utan även området och helheten. Det ska kännas tryggt och säkert och vi tar hänsyn till både människor och miljö.

Samtliga projekt miljöcertifieras enligt LEED med målet att nå högsta betyget Platina. Certifieringen är ett bevis från en tredje part på att våra fastigheter har en låg miljöpåverkan. Läs mer om LEED

De mest betydande miljöaspekterna för Vasakronan utgörs av energi- och materialanvändning samt avfall och transporter.

Fastigheter står för drygt 30 procent av energianvändningen i Sverige. Därför ställer vi mycket höga krav på energiprestanda när vi bygger om eller nytt. Vi arbetar också för att minska vårt effektbehov samt öka egen produktion och lagring av energi.

Det uppstår stora mängder avfall i våra ny-/ombyggnadsprojekt och därför är det vårt övergripande mål att minska avfallsmängderna och se till att så mycket som möjligt återvinns i nya kretslopp. Vi bygger vårt arbete på EU:s avfallshierarki.

Det betyder att vi verkar för att öka andelen återbrukat, förnybart och återvunnet material. Det avfall som ändå uppstår ska tas om hand och deponeras på ett miljöriktigt sätt. De material vi använder får inte innehålla farliga ämnen som kan spridas i inomhusmiljön eller till ekosystemen. Allt byggmaterial utvärderas och dokumenteras enligt Byggvarubedömningen.

Transporter bidrar till klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Vår största påverkan kommer från transporter relaterade till våra byggprojekt. Vi ställer därför krav på våra leverantörer att de ska minska antalet transporter genom smartare logistik samt att de transporter som görs ska ske på ett miljövänligt sätt.

Inget av våra projekt får någonsin bedrivas på bekostnad av människors säkerhet och ambitionen är att ingen ska förolyckas eller skadas på våra byggarbetsplatser. Vår verksamhet är endast hållbar om vi ser till att skapa en trygg, säker och sund miljö som inkluderar goda arbetsvillkor där ingen diskrimineras. Alla leverantörer måste följa vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Vasakronan arbetar hållbart

Vinnare i Årets LEED-byggnad/projekt 2022

Sweden Green Building Council, SGBC, delar årligen ut pris till personer och projekt inom den svenska samhällsbyggnadssektorn, personer och projekt som inspirerar och visar vägen inom hållbarhet. I år tilldelas Celsius priset Årets LEED-byggnad/projekt med den fina motiveringen:

”Byggnaden ligger i en av Sveriges främsta innovationsmiljöer som är en arena för företag inom teknik och vetenskap. Fastighetsägaren har under många år arbetat aktivt för att utveckla området som en kunskapshub och det vinnande projektet är en del i det arbetet. Hyresgästerna hade en kravbild om gröna hyresavtal samt höga tekniska krav. Då byggnaden huserar avancerade laboratorier har det varit en stor utmaning att få funktion och hållbarhet att gå hand i hand.

Trots alla utmaningar är byggnaden färdigcertifierad med ”LEED V4 Building Design and Construction” Platina – den högsta nivån inom certifieringssystemet LEED. Den höga certifieringen är delvis ett resultat av nytänkande satsningar såsom återvinning av regnvatten, laststyrning och en hög grad av digitalisering i byggprocessen.”

I den här filmen berättar Karin Boberg, Fastighetschef, berättar om hur Vasakronan arbetat för att minska transporter, återanvända dagvatten och skapa möjligheter för hälsosamma arbetsplatser.

 17 minuter till Arlanda och resten av världen

Uppsala Science Park ligger tio minuter med buss från centrala Uppsala. Från Resecentrum i Uppsala avgår pendeltåg löpande i riktning mot Stockholm och Arlanda. Resan tar bara 17 minuter och avstigningen är precis under incheckningsdiskarna. Sitter man kvar på tåget hela vägen till Stockholm central tar resan 40 minuter. Taxi eller egen bil till Arlanda tar runt 30 minuter och flygbussar avgår löpande.

Vill du veta mer om Celsius och Uppsala Science Park?

Hör av dig till Karin.

Karin Boberg

Affärsansvarig kontor 073-077 79 93 · 018-489 20 93

Se lediga lokaler i Uppsala Science Park