Vasakronans delårsrapport januari-september 2020

2020-11-04

Stabil resultatutveckling

Under perioden genomfördes återköp av 228 000 kvadratmeter (230 000) motsvarande en årshyra på 642 mkr (772). Omförhandlingsresultatet för hyreskontrakt relaterat till kontor uppgår till 9,6 procent (15,1). Av de kontrakt som har varit föremål för omförhandling har närmare 60 procent (68) valt att förlänga sina hyreskontrakt. I fastigheten Nattugglan på Söder i Stockholm har Tillväxtverket omförhandlat sitt hyresavtal om 4 000 kvadratmeter i 5 år och i Köpmannen i Göteborg har Intersport omförhandlat sitt avtal om närmare 1 500 kvadratmeter på 6 år.

  • Hyresintäkterna uppgick till totalt 5 234 mkr (5 232). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7). Intäkterna har påverkats negativt med 59 mkr till följd av under Q2 lämnade hyresrabatter relaterade till Covid-19
  • Nyuthyrningar har gjorts av 100 000 kvadratmeter (170 000) med en årshyra på 453 mkr (706) och nettouthyrningen uppgick till 119 mkr (298)
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,6 procent (93,1) vid periodens utgång. Vakansen om 7,4 procent förklaras till 1,5 procentenheter (2,3) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet uppgick till totalt 3 876 mkr (3 875). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent (7)
  • Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 2 520 mkr (3 716). Förändringen förklaras främst av ett lägre resultat från joint venture, –294 mkr (887), till följd av minskad förväntad byggrättsvolym
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till –863 mkr (6 769), vilket motsvarar en värdeförändring på –0,5 procent (5,0). Värdenedgången avser väsentligen segmentet butiksfastigheter
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 158 641 mkr (147 385)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 292 mkr (–1 713) framförallt till följd av sjunkande långa marknadsräntor i Norge
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 448 mkr (7 215)
  • En vinstutdelning om 3 000 mkr (4 000) för verksamhetsåret 2019 föreslås

– Den ekonomiska utvecklingen ser ljusare ut än före sommaren även om hyresmarknaden av begripliga skäl är fortsatt avvaktande. Trots det kan jag konstatera att det finns efterfrågan på bra produkter i bra lägen. Det speglas i de uthyrningar som genomförts under kvartalet och i årets höga nettouthyrning. Tillgången till finansiering är god och kreditmarginalerna åter på låga nivåer. Sammantaget gör det att Vasakronan har ett bra utgångsläge och står finansiellt starkt, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
CFO
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Media

Va stgo tagatan 1-5 3800x 01

Va stgo tagatan 1-5 3800x 01

Fotograf: Bild: Vasakronan Fotograf: Gonzalo Irigoyen

johanna skogestig DSF5952

johanna skogestig DSF5952

Fotograf: Bild: Vasakronan Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Denna information är sådan som Vasakronan AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl.14.00 CET. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 159 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 171 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se