Vasakronans delårsrapport januari-september 2018

2018-11-08

Fortsatt stigande kontorshyror

Hög efterfrågan på kontorslokaler samt låga vakanser i centrala lägen resulterar i stigande hyror. Driftnettot i ett jämförbart bestånd ökade med sex procent och resultat efter skatt uppgick till 8 902 mkr.

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 5 006 mkr (4 836). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent främst förklarat av positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,8 procent (92,7) vid periodens utgång
  • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -1 390 mkr (-1 337). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent framförallt på grund av ökade kostnader för el och fjärrkyla
  • Driftnettot ökade totalt till 3 616 mkr (3 499). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent förklarat av ökade hyresintäkter
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 731 mkr (2 554), vilket motsvarar en ökning om 7 procent
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 6 692 mkr (5 662), vilket motsvarar en värdeökning på 5,4 procent (4,9) främst till följd av stigande marknadshyror i Stockholm. Beståndets värde uppgick vid perioden utgång till 134 303 mkr (122 999)
  • Resultat efter skatt 8 902 mkr (6 833)
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 85 procent (83) vid periodens utgång
  • Energiprestandan uppgick till 104 (103) kWh/kvm

Under kvartalet genomfördes nyuthyrningar motsvarande 26 000 kvm (27 000) och en årshyra på 69 mkr (105). Dessutom genomfördes omförhandlingar eller förlängningar motsvarande 68 000 kvm (49 000) och en årshyra om 214 mkr (187), som resulterade i en ny utgående hyra som överstiger den tidigare med 11,9 procent (11,5).

Vasakronan har under perioden gett ut världens första gröna företagscertifikat, vilka noterats på Nasdaq Stockholms nya lista för gröna certifikat. Samtidigt har bolaget rankats som det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa inom segmentet kontor och det nionde i världen av samtliga segment i den årliga undersökningen Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

– GRESB-resultatet är ett kvitto på att vårt hållbarhetsarbete står sig väl i en internationell jämförelse. Vi ser också en generellt ökad efterfrågan på gröna finansieringsalternativ. Våra gröna obligationer har vi därför följt upp med gröna certifikat vilket mottagits väldigt positivt av marknaden, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Efter periodens slut har Vasakronan etablerat ett så kallat Euro Medium Term Note-program (EMTN-program). Programmet ger Vasakronan möjlighet att emittera obligationer på flera marknader och i olika valutor, något som breddar finanseringsbasen ytterligare. Programmet har ett rambelopp på 6 miljarder EUR.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62

E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 134 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 176 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se