Vasakronans delårsrapport januari-september 2016

2016-11-18

Stark hyresmarknad bäddar för nya projekt

En förhållandevis låg nyproduktionsvolym och en hög efterfrågan på lokaler har resulterat i kraftigt stigande hyror och ökande fastighetsvärden.

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 4 646 mkr (4 492). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,7 procent (92,4).
  • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -1 321 (-1 291). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent.
  • Driftnettot ökade totalt till 3 325 mkr (3 201). I ett jämförbart bestånd var ökningen 2 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 2 394 mkr (2 289), en ökning med 5 procent. Ökningen förklaras av högre hyresintäkter.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 8 157 mkr (6 241), vilket motsvarar en värdeökning på 7,9 procent (6,8). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 111 566 mkr.
  • Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -1 777 mkr (125) till följd av sänkta marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 6 990 mkr (6 859).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 73 procent (46) vid periodens utgång.

Under perioden genomfördes omförhandlingar och förlängningar motsvarande en årshyra om 608 mkr (587). Den omförhandlade hyran är i genomsnitt närmare 10 procent (4) högre än den tidigare. Uthyrningsgraden i beståndet ökade också och uppgick till 93,7 procent (93,6) vid utgången av perioden. Bland annat tecknades två hyresavtal om totalt 5 400 kvadratmeter med teknikkonsultbolaget COWI i Nöten 5 i Solna och Priorn 5 i Malmö. Uthyrningarna gör att Vasakronan startar en ombyggnad av fastigheten i Solna och planerar en nyproduktion mitt i centrala Malmö.

– Hyresmarknaden är oerhört stark just nu och vi ser en stor efterfrågan på nyproducerade lokaler i bra lägen. Vasakronan har under ett flertal år fokuserat på utveckling av nya kontors- och butikslokaler och nu planeras för ytterligare projekt i samtliga våra delmarknader. Totalt har vi projektmöjligheter för 10 mdkr i vårt eget fastighetsbestånd, både nyproduktioner och ombyggnader, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Värdet på fastigheterna ökade med 7,9 procent under perioden, till största delen förklarat av stigande marknadshyror. Störst var värdeökningen i Stockholm där värdet ökade med närmare 9 procent.

I den globala hållbarhetsundersökningen GRESB förbättrade Vasakronan återigen sin placering och försvarade sin rankning som bäst i Norden bland onoterade bolag. Vasakronan har sedan 2012 konsekvent förbättrat sin rankning i förhållande till internationella bolag.

Efter rapportperiodens utgång har Niklas Ekvall, vd för fjärde AP-fonden, valts in som styrelseledamot.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 112 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 181 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se