Vasakronans delårsrapport januari-september 2014

2014-11-07

Stark värdeutveckling – över 90 mdkr i fastighetsvärde

Värdet på Vasakronans fastigheter ökade med 2,9 procent (1,6) under perioden och överstiger nu 90 mdkr. Resultatet före värdeförändringar och skatt ökade med närmare 4 procent till 2,1 mdkr.

  • Hyresintäkterna ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 4 404 mkr (4 521).
  • Uthyrningsgraden minskade till 91,6 procent (92,9), främst till följd av enstaka större avflyttningar från fastigheter som nu genomgår omfattande ombyggnader. Vakanser i pågående projekt och tomställda utvecklingsfastigheter utgör 2,5 procent av den totala vakansen.
  • Driftnettot ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 3 137 mkr (3 218).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 110 mkr (2 038) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 481 mkr (1 329), vilket motsvarar en värde-ökning på 2,9 procent (1,6). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 90,4 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -1 952 mkr (1 112) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 099 mkr (3 659).
  • Investeringsvolymen för pågående fastighetsprojekt uppgick till 5,5 mdkr, varav 3,5 mdkr var upparbetat.

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög. I beståndet genomfördes under perioden omförhandlingar motsvarande 318 000 kvadratmeter och en årshyra om 859 mkr (541) till en hyra som i genomsnitt är 6 procent (1) högre än den tidigare. Av samtliga hyreskontrakt som varit föremål för omförhandling valde 80 procent att stanna kvar som hyresgäst hos Vasakronan.

– Uthyrningsarbetet går fortsatt bra, inte minst i våra pågående projekt där vi kan erbjuda de moderna kontorslösningar som efterfrågas idag. Ett exempel är uthyrningen till spelutvecklingsbolaget Paradox i fastigheten Nattugglan på Södermalm i Stockholm. Vi ser också ett ökat intresse från utländska butikskedjor att etablera sig i Sverige. Victoria’s Secrets första cityetablering hos oss på Hamngatan i Stockholm är ett bra exempel på det, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

I hållbarhetsundersökningen GRESB blev Vasakronan återigen bästa svenska fastighetsbolag och försvarade sin rankning från föregående år som ”Green Star”, vilket är den högsta nivån i undersökningen. Utfallet är ett resultat av det ständiga utvecklingsarbete som bedrivs inom hållbarhetsområdet och visar att Vasakronan ligger långt fram.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se
Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 90 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 188 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se