Vasakronans delårsrapport januari – september 2012

Nyuthyrning motsvarande sex Hötorgsskrapor under tredje kvartalet.

Uthyrningsgraden ökade till 93,4 procent (92,8).

Hyresintäkterna ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd, men minskade totalt
till 4 461 mkr (4 516).

Driftnettot ökade till 3 223 mkr (3 160), och i ett jämförbart bestånd var ökningen
närmare 4 procent. Överskottsgraden ökade till 72 procent (70).

Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades med 6 procent genom det starkare driftnettot och uppgick till 1 966 mkr (1 860).

Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 083 mkr (2 498), vilket motsvarar en värdeökning på 1,3 procent (3,2), förklarat främst av stigande marknadshyror. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 83,0 mdkr (80,5).

Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -360 mkr
(-693).

Resultat efter skatt uppgick till 2 040 mkr (2 739).

Tredje kvartalet har gett en förbättring av samtliga väsentliga nyckeltal. Nyuthyrningen på totalt 70 000 kvm, motsvarande sex Hötorgsskrapor, har varit mycket framgångsrik där etableringen av Försäkringskassan vid Telefonplan och bytet av operatör till Scandic vid Triangeln i Malmö har varit viktiga delar. Genom uthyrningen till Försäkringskassan ligger uthyrningsgraden för Telefonplan idag på 92 procent.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:
– Vi investerar drygt 300 mkr för att modernisera och miljöcertifiera byggnaden vid Telefonplan för Försäkringskassans inflyttning till årsskiftet 2013/2014. Omdaningen av Telefonplan till en öppen och attraktiv stadsdel med nya verksamheter är i och med det nu i princip klar. Den fastighet som Försäkringskassan lämnar på Vasagatan blir dessutom ett mycket spännande utvecklingsprojekt i ett av Stockholms absolut bästa kontorslägen, mitt emot Centralen.

I Malmö moderniserar Vasakronan Triangeln köpcentrum, och satsningen tillsammans med Scandic på ett uppgraderat hotell som en del av Triangeln passar väl in i den utveckling som pågår i området.

Under kvartalet slutfördes de transaktioner som avtalats innan sommaren, däribland försäljningen till Platzer respektive Wallenstam av totalt åtta fastigheter i Göteborg och till Ancore av en handelsfastighet i Sollentuna. Samtidigt tillträddes den nybyggda fastigheten Bassängkajen i Malmö från Skanska.

Fredrik Wirdenius kommenterar:
– Vi har haft en hög transaktionsaktivitet under året med en total omsättning på drygt 7 mdkr. Ambitionen har varit att ytterligare höja kvaliteten i portföljen och vi är särskilt nöjda med hur vi utvecklat och kompletterat våra fastighetsportföljer i Göteborg och Malmö.

Länk till delårsrapporten


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans Vasakronan
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se