Vasakronans delårsrapport januari – mars 2021

2021-04-28

Ökat driftöverskott och starkt omförhandlingsresultat

  • Hyresintäkterna ökade med 3 procent och uppgick totalt till 1 818 mkr (1 764). I ett jämförbart bestånd var hyresintäkterna oförändrade. Intäkterna har påverkats negativt med 9 mkr till följd av under kvartalet lämnade Coronarelaterade hyreslättnader samt reservering för osäkra fordringar
  • Nyuthyrningar har gjorts av 18 000 kvadratmeter (49 000) med en årshyra på 78 mkr (278) och nettouthyrningen uppgick till –154 mkr (143)
  • Prisförändring vid omförhandlingar uppgick till 15,8 procent att jämföra med 10,0 procent motsvarande kvartal föregående år
  • Uthyrningsgraden uppgick till 91,5 procent (94,2) vid periodens utgång. Vakansen om 8,5 procent förklaras till 1,8 procentenheter (1,4) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade med 4 procent och uppgick totalt till 1 333 mkr (1 287). I ett jämförbart bestånd var driftöverskottet oförändrat
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 011 mkr (936)
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 638 mkr (–1 786), vilket motsvarar en värdeökning på 1,0 procent (–1,1). Värdeförändringen förklaras av sänkta avkastningskrav
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 164 819 mkr (155 454)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 266 mkr (666) framför­allt till följd av uppgång i längre marknadsräntor
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 313 mkr (–151)

Under kvartalet genomfördes omförhandlingar motsvarande totalt 97 000 kvadratmeter (93 000) och en årshyra om 344 mkr (225) varav kontor står för 326 mkr. Detta har resulterat i en genomsnittlig prisförändring om 15,8 procent. Kontor står för större delen av den volymen och där är prisförändringen 19,5 procent.

– Vi levererar ett stabilt resultat för kvartalet. Intäkterna ökar, främst som en följd av att hyresgäster börjar flytta in i våra projekt. Efter en period av få nyetableringar inom handel noterar vi en viss framtidstro med ökat intresse för bra butikslägen, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan. På kontorssidan funderar många företag just nu över hur man klokast utformar kontoret för att ge verksamheten stöd och inspiration. Väl utformade kontor i bra lägen är det som efterfrågas. För det finns en betalningsvilja. Det syns i de avtal som omförhandlats och tecknats under kvartalet.

Av de kontrakt som har varit föremål för omförhandling har närmare 69 procent (71) valt att förbli hyresgäster hos Vasakronan i befintlig eller i ny lokal i beståndet. Bland dessa finns JM som valt att förlänga sitt avtal om närmare 11 000 kvadratmeter på tre år i fastigheten Rosenborg i Frösunda i Stockholm. Även H&M har förlängt sitt avtal i Klara Zenit i Stockholm. Avtalet är fyraårigt och omfattar 4 600 kvadratmeter kontor.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
CFO
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Media

Johanna Skogestig DSF8255

Johanna Skogestig DSF8255

Fotograf: Gustav Kaiser

Rosenborg 3

Rosenborg 3

Fotograf: Camilla Runsten

Fastigheten Klara Zenit

Fastigheten Klara Zenit

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 165 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 170 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se