Vasakronans delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-04

Vasakronan står stabilt i en orolig tid

Under perioden genomfördes uthyrningar motsvarande 49 000 kvadratmeter (93 000), med en årshyra på 278 mkr (327). I projektfastigheten Sergelhuset i Stockholm har EY hyrt 7 500 kvadratmeter och Amazon har hyrt 6 000 vilket innebär att uthyrningsgraden i fastigheten är 92 procent.

  • Hyresintäkterna ökade till totalt 1 764 mkr (1 724). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent (6)
  • Nyuthyrningar har gjorts av 49 000 kvadratmeter (93 000) med en årshyra på 278 mkr (327) och nettouthyrningen uppgick till 143 mkr (167)
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94,2 procent (93,5) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 1,4 procentenheter (2,4) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade till totalt 1 287 mkr (1 279). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent (8)
  • Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 936 mkr (968)
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till –1 786 mkr (716), vilket motsvarar en värdeförändring på –1,1 procent (0,6). Värdenedgången avser väsentligen segmentet butiksfastigheter
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 155 454 mkr (139 381)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 666 mkr (–627)
  • Resultat efter skatt uppgick till –151 mkr (816)

Omförhandlingar och förlängningar har genomförts motsvarande 93 000 kvadratmeter   (59 000) och en årshyra om 225 mkr (181), som resulterade i en ny utgående hyra som översteg den tidigare med 10,0 procent (10,2).

Kvartalet inleddes med stigande marknadshyror och hög transaktionsvolym på fastighetsmarknaden. Spridningen av Covid-19 och åtgärderna som har vidtagits för att stoppa viruset har resulterat i en kraftig nedgång i efterfrågan för företag framförallt inom sällanköpshandel och besöksnäringen. Pandemin har även orsakat oro på de finansiella marknaderna, börsen har fallit kraftigt och tillgången på kapital via obligationsmarknaden har minskat.

– Det första kvartalet är ett av våra starkaste hittills när det gäller driftöverskott, med en hög uthyrningsgrad både i våra projekt och i beståndet som helhet. Att vi kommer få negativa effekter av Covid-19 är helt klart och det kommer påverka vår affär på många olika sätt. Men vi är finansiellt väl rustade för att hantera en nedgång, även om den blir omfattande och drar ut på tiden, säger Johanna Skogestig, VD på Vasakronan.

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 155 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se