Vasakronans delårsrapport januari-mars 2020

Vasakronan står stabilt i en orolig tid  

Under perioden genomfördes uthyrningar motsvarande 49 000 kvadratmeter (93 000), med en årshyra på 278 mkr (327). I projektfastigheten Sergelhuset i Stockholm har EY hyrt 7 500 kvadratmeter och Amazon har hyrt 6 000 vilket innebär att uthyrningsgraden i fastigheten är 92 procent.

  • Hyresintäkterna ökade till totalt 1 764 mkr (1 724). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent (6)
  • Nyuthyrningar har gjorts av 49 000 kvadratmeter (93 000) med en årshyra på 278 mkr (327) och nettouthyrningen uppgick till 143 mkr (167)
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94,2 procent (93,5) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 1,4 procentenheter (2,4) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade till totalt 1 287 mkr (1 279). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent (8)
  • Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 936 mkr (968)
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till –1 786 mkr (716), vilket motsvarar en värdeförändring på –1,1 procent (0,6). Värdenedgången avser väsentligen segmentet butiksfastigheter
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 155 454 mkr (139 381)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till 666 mkr (–627)
  • Resultat efter skatt uppgick till –151 mkr (816)

Omförhandlingar och förlängningar har genomförts motsvarande 93 000 kvadratmeter   (59 000) och en årshyra om 225 mkr (181), som resulterade i en ny utgående hyra som översteg den tidigare med 10,0 procent (10,2).

Kvartalet inleddes med stigande marknadshyror och hög transaktionsvolym på fastighetsmarknaden. Spridningen av Covid-19 och åtgärderna som har vidtagits för att stoppa viruset har resulterat i en kraftig nedgång i efterfrågan för företag framförallt inom sällanköpshandel och besöksnäringen. Pandemin har även orsakat oro på de finansiella marknaderna, börsen har fallit kraftigt och tillgången på kapital via obligationsmarknaden har minskat.

– Det första kvartalet är ett av våra starkaste hittills när det gäller driftöverskott, med en hög uthyrningsgrad både i våra projekt och i beståndet som helhet. Att vi kommer få negativa effekter av Covid-19 är helt klart och det kommer påverka vår affär på många olika sätt. Men vi är finansiellt väl rustade för att hantera en nedgång, även om den blir omfattande och drar ut på tiden, säger Johanna Skogestig, VD på Vasakronan.

Sergelstan. Bild: Vasakronan TMRW
Verkställande direktör Johanna Skogestig 073-068 75 17 · 08-566 206 10 johanna.skogestig@vasakronan.se
Chef ekonomi och finans Christer Nerlich 070-968 15 40 · 08-566 205 40 christer.nerlich@vasakronan.se