Vasakronans delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-07

Stark inledning på 2019

Årets första kvartal har inletts med flera stora nyuthyrningar. Totalt hyrdes 93 000 kvadratmeter (27 000) ut under kvartalet. Bland annat har ett 10-årigt hyresavtal om 42 000 kvadratmeter tecknats med Skatteverket i Nya Kronan i Sundbyberg. I Tre Vapen på Östermalm i Stockholm har ett 6-årigt hyresavtal tecknats med Handelsbanken om 12 600 kvadratmeter.

Hyresintäkterna ökade till totalt 1 724 mkr (1 643). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent (5)

Nyuthyrningar har gjorts av 93 000 kvadratmeter (27 000) med en årshyra på 327 mkr (106) och nettouthyrningen uppgick till 167 mkr (-23)

Uthyrningsgraden uppgick till 93,5 procent (92,8) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 2,4 procentenheter (2,8) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter

Driftöverskottet ökade till totalt 1 279 mkr (1 156), varav 38 mkr av ökningen förklaras av övergången till den nya leasingstandarden IFRS 16

Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 968 mkr (861), vilket motsvarar en ökning om 12 procent (3). Ökningen förklaras främst av ökade hyresintäkter

Värdeförändring på fastigheter uppgick till 716 mkr (1 708), vilket motsvarar en värdeökning på 0,6 procent (1,4)

Värdeförändring på derivat uppgick till –627 mkr (–24) till följd av sjunkande långa marknadsräntor

Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 139 381 mkr (128 339)

Resultat efter skatt uppgick till 816 mkr (2 027)

I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkter med 6 procent (5). Omförhandlingar och förlängningar har genomförts motsvarande 59 000 kvadratmeter (57 000) med en årshyra om 181 mkr (174), en ökning med 10,2 procent (10,7). Framförallt är det fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler och låga vakanser som ligger bakom de stigande hyrorna. Den starka hyresutvecklingen, i kombination med ett förbättrat finansnetto, har bidragit till att resultat före värdeförändringar och skatt ökat med 12 procent (3).

– Vi har fått en riktigt bra start på året med flera stora uthyrningar. Särskilt roligt är uthyrningen till Skatteverket i Nya Kronan. Uthyrningen ger oss möjlighet att skapa något riktigt bra i centrala Sundbyberg, en stadsdel som med sitt unika läge och atmosfär har en hög attraktionskraft, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Efter elva år som vd på Vasakronan har Fredrik Wirdenius informerat styrelsen om att han önskar lämna sitt uppdrag. Rekrytering av ny vd har påbörjats och Fredrik fortsätter som vd tills dess att ny vd tillträder.

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Media

Kronan Sturegatan/Ekensbergsvägen

Kronan Sturegatan/Ekensbergsvägen

Fotograf: Bild: Vasakronan/Reflex Arkitekter

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 139 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se