Vasakronans delårsrapport januari-mars 2017

2017-05-03

Ökade hyresintäkter på stark hyresmarknad

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög och totalt gjordes nyuthyrningar motsvarande 47 000 kvadratmeter (24 000), med en årshyra om 144 mkr (80). Samtidigt resulterade omförhandlingarna i en ny hyra som översteg den tidigare med 9 procent (6).

 •  Hyresintäkterna ökade totalt till 1 617 mkr (1 524). I ett jämförbart bestånd var ökningen
  6 procent. Ökningen förklaras främst av genomförda nyuthyrningar och omförhandlingar till högre hyresnivåer.
 •  Uthyrningsgraden uppgick till 93,9 procent (92,4).
 •  Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -472 mkr (-453). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent. Ökningen förklaras främst av högre kostnader för fastighetsskatt.
 •  Driftnettot ökade totalt till 1 145 mkr (1 071). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.
 •  Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 839 mkr (778), en ökning med 8 procent. Ökningen förklaras av högre hyresintäkter.
 •  Värdeförändring på fastigheter uppgick till 818 mkr (1 847), vilket motsvarar en värdeökning på 0,7 procent (1,8). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 117 037 mkr.
 •  Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 120 mkr (-876) till följd av höjda långa marknadsräntor under perioden.
 •  Resultat efter skatt uppgick till 1 386 mkr (1 385).
 •  Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 81 procent (72) vid periodens utgång.

I ett jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent under första kvartalet och nettouthyrningen uppgick till 15 mkr (1). I Stockholm tecknade bl.a. Svenska Kraftnät hyresavtal om 1 500 kvadratmeter i fastigheten Godset i Sundbyberg. I Malmö har butiksstråken i city fyllts med nya butiker där bl.a. livsstilskonceptet Grandpa öppnar sin första butik på Södra Förstadsgatan.

Under kvartalet färdigställdes ombyggnaden av Klara C på Vasagatan i Stockholm som nu är uthyrd till 88 procent. Totalt har 1,1 mdkr investerats i fastigheten. Idag uppgår planerade ny- och ombyggnader till motsvarande 10 mdkr, merparten är kontor och butiker.

– Vi har stora projekt de närmaste åren vilket ger oss möjligheter att möta den starka efterfrågan på moderna kontor. Men vi har i vårt bestånd även en potential att utveckla mer än 10 000 lägenheter. Beslutet om ny tunnelbanestation i Hagalund ger t.ex. möjligheter att utveckla hela det området. Vi hoppas också på beslut att öppna den befintliga tunnelbanestationen i Kymlinge, vilket skulle skapa förutsättningar för ett stort antal bostäder, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

För drygt tre år sedan var Vasakronan först i världen med att erbjuda kapitalmarknaden gröna företagsobligationer kopplade till ny- och ombyggnadsprojekt. Nu lanserar Vasakronan ett nytt ramverk som även öppnar upp för finansiering av befintliga fastigheter. Det nya ramverket är granskat av Cicero och Vasakronan är det första svenska fastighetsbolaget som når det högsta betyget, Dark Green. Ambitionen är att på sikt successivt gå mot en grön finansiering av hela verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 117 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se