Vasakronans delårsrapport januari-mars 2016

2016-04-28

Stark värdeökning i Malmö

Värdet på fastigheterna ökade totalt med 1,8 procent (2,4) under perioden. I Öresund var värdeökningen hela 3,2 procent på grund av sänkta avkastningskrav. I Stockholm ökade värdena med 1,9 procent men då främst beroende på stigande marknadshyror.

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 1 524 mkr (1 499). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,4 procent (92,2).
  • Driftnettot ökade totalt till 1 071 mkr (1 039). I ett jämförbart bestånd var ökningen 2 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 778 mkr (717), en ökning med 9 procent. Ökningen förklaras av det högre driftnettot och ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 847 mkr (2 227), vilket motsvarar en värdeökning på 1,8 procent (2,4). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 106 064 mkr.
  • Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -876 mkr (-501).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 385 mkr (1 926).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 72 procent (44) vid periodens utgång.

Högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader ökade driftnettot i ett jämförbart bestånd med två procent. I kombination med ett förbättrat räntenetto ökade resultat före värdeförändringar och skatt med 9 procent och uppgick till 778 mkr (717).

Under det första kvartalet tecknades hyresavtal motsvarande 24 000 kvadratmeter (36 000) med en årshyra om 80 mkr (101). Uthyrningsgraden uppgick till 92,4 procent (92,2) vid utgången av perioden. I Stockholm blev det klart att Statens Skolverk flyttar in i lokaler om 2 500 kvadratmeter i Värtahamnen, och i Göteborg tecknades bl.a. hyresavtal med Zara Home och Tesla i Kompassen respektive Arkaden. Utöver genomförda nyuthyrningar blev det klart med omförhandlingar motsvarande 70 000 kvadratmeter (76 000). Den omförhandlade hyran överstiger den tidigare med i genomsnitt 5,7 procent (3,3).

– Våra fastighetsvärden fortsätter att öka. Malmö har under några år haft en svagare utveckling än Stockholm och Göteborg men där sjunker nu avkastningskraven och fastighetsvärdena stiger kraftigt. I Stockholm är det den starka hyresmarknaden som är den viktigaste orsaken till den positiva värdeuppgången, säger Fredrik Wirdenius vd Vasakronan.

För drygt två år sedan var Vasakronan först i världen med att ge ut en grön företagsobligation och under kvartalet tilldelades Vasakronan pris i kategorin Corporate Green Bond Pioneer av Climate Bonds Initiative och London Stock Exchange. Vid utgången av perioden uppgick utestående gröna obligationer till 4,7 mdkr.

I Malmö förvärvades en byggrätt i Hyllie med planen att uppföra Hyllie Connect, ett modernt kontorshus om 13 000 kvadratmeter. Under kvartalet blev det också klart med försäljning av fastigheterna Sandryggen 1 i Lund och Neapel 3 i Värtahamnen i Stockholm.

I anslutning till styrelsemötet hölls årsstämma där beslut togs om att Fjärde AP-fondens ägarrepresentant Magnus Eriksson på egen begäran lämnar styrelsen för Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 106 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 183 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se