Vasakronans delårsrapport januari-mars 2014

2014-05-09

Framgångsrik nyuthyrning i en allt starkare marknad

En omfattande nyuthyrning, högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader ökade driftnettot med en procent i ett jämförbart bestånd. Genom ett förbättrat räntenetto ökade resultatet före värdeförändringar och skatt med 4 procent och uppgick till 684 mkr (656).

  • Hyresintäkterna ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick till 1 469 mkr (1 506).
  • Uthyrningsgraden minskade till 91,1 procent (92,7), främst till följd av ett fåtal större avflyttningar från fastigheter som tomställts och nu genomgår omfattande ombyggnad.
  • Driftnettot ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick till 1 025 mkr (1 046).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 684 mkr (656) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 521 mkr (4), vilket motsvarar en värdeökning på 0,6 procent. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 88,3 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -667 mkr (414) till följd av sjunkande långfristiga marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 420 mkr (838).
  • Investeringsvolymen för pågående fastighetsprojekt uppgick till 6,4 mdkr, varav 3,5 mdkr var upparbetat.

Under det första kvartalet genomfördes nyuthyrningar motsvarande totalt 33 000 kvadratmeter. Bland annat tecknades avtal med Panasonic och neXus om uthyrning av 5 000 kvadratmeter kontors- och produktionslokaler i fastigheten Telefonfabriken vid Telefonplan.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

– Efter förvärvet av Telefonplan år 2000 har vi successivt omvandlat de gamla industrilokalerna till moderna och flexibla kontor, och även utvecklat nya bostäder i området. Med de nya hyresgästerna har uthyrningsgraden i Telefonplan stigit till 95 procent, vilket är ett bevis för att det finns en stor efterfrågan på lokaler av hög kvalitet i närförorter med goda kommunikationer och bra närservice.

Utveckling och försäljning av bostadsbyggrätter fortsätter i Vasakronan. Efter periodens utgång såldes byggrätter i området Ingenting i Solna till Alm Equity för 310 mkr. Försäljningen omfattar planlagda byggrätter på cirka 23 500 kvadratmeter. Vasakronan har ytterligare markinnehav för bostadsbyggrätter i attraktiva lägen i Stockholm för ungefär 7 000 bostäder. Dessa kommer successivt att säljas och bedömningen är att merparten kommer att kunna avyttras inom fem år.

Efter periodens utgång tecknades även ett avtal om försäljning av fastigheten Bladet 1 i Bergshamra i Solna. Köpare är CapMan Nordic Real Estate Fund och fastighetsvärdet uppgår till 630 mkr.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 88 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se