Vasakronans delårsrapport januari – mars 2012

2012-05-10

Förbättrad uthyrningsgrad och starkt driftnetto

  • Hyresintäkterna minskade till 1 449 mkr (1 488) till följd av försäljningen av fastigheter i Nacka Strand, men ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Uthyrningsgraden ökade till 93,7 procent (92,5).
  • Driftnettot ökade till 1 009 mkr (982) och i ett jämförbart bestånd var ökningen närmare 7 procent. Överskottsgraden ökade till 70 procent (66).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 558 mkr (575) till följd av högre räntekostnader.
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 439 mkr (774) förklarat främst av sjunkande direktavkastningskrav.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument ökade till 413 mkr (23).
  • Resultat efter skatt ökade till 1 037 mkr (1 008).

Utvecklingen på den svenska hyresmarknaden var fortsatt stabil under första kvartalet 2012 och Vasakronans uthyrningsgrad har under det första kvartalet förbättrats med 0,7. Driftnettot ökade med närmare 7 procent i ett jämförbart bestånd, främst till följd av den milda vintern som medfört lägre fastighetskostnader.

I januari frånträddes fastigheterna i Nacka Strand som sålts till The Carlyle Group för ett fastighetsvärde om 2,95 mdkr. Kort därefter tecknades avtal med Diligentia om förvärv av totalt 12 kontors- och handelsfastigheter i centrala Göteborg. Fastighetsvärdet uppgick till 2,15 mdkr och Vasakronan tillträdde i början av april. Förvärvet av fastigheterna gör Vasakronan till den största aktören på både kontor och cityhandel i Göteborg.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

– Vi söker ständigt möjligheter att förädla, förbättra och föryngra beståndet och det är utifrån det perspektivet vi bedömer potentiella förvärv. Försäljningen av fastigheterna i Nacka Strand gav oss utrymme att höja kvaliteten i beståndet. Göteborg har varit och är en intressant marknad för oss att investera i och bedömningen är att hyresmarknaden där kommer att fortsätta utvecklas positivt. I och med förvärvet ökar våra möjligheter att möta en ökande efterfrågan från hyresgäster i området.

– Parallellt med framgångsrika transaktioner ser vi en stabilitet i den löpande intjäningen genom den positiva driftnettoutveckling i ett jämförbart bestånd.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se  (http://www.vasakronan.se/)