Vasakronans delårsrapport januari-juni 2018

2018-07-11

Stigande fastighetsvärden i stark hyresmarknad

Fastighetsvärdena steg med 4,6 procent under årets första sex månader främst till följd av stigande marknadshyror. Störst var värdeökningen i Göteborg och Stockholm med 5 procent.

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 3 333 mkr (3 246). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent främst förklarat av positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,9 procent (94,1) vid periodens utgång. Under 2017 tomställdes projektfastigheten Sergelhuset planenligt, vilket har påverkat uthyrningsgraden med –1,4 procentenheter.
  • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till –937 mkr (–915). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent.
  • Driftnettot ökade totalt till 2 396 mkr (2 331). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent förklarat av ökade hyresintäkter.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 809 mkr (1 704), vilket motsvarar en ökning om 6 procent.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 5 792 mkr (4 705), vilket motsvarar en värdeökning på 4,6 procent (4,1) främst till följd av stigande marknadshyror framförallt i Stockholm. Beståndets värde uppgick vid perioden utgång till 133 518 mkr (121 403).
  • Resultat efter skatt uppgick till 7 275 mkr (5 321).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 85 procent (83) vid periodens utgång.
  • Energiprestandan uppgick till 101 (106) kWh/kvm.
  • Rating från Moody´s med betyget A3, stabila utsikter har erhållits under kvartalet.

Under perioden genomfördes nyuthyrningar motsvarande 73 000 kvadratmeter (92 000) och en årshyra om 269 mkr (302). Omförhandlingar och förlängningar genomfördes motsvarande 147 000 kvadratmeter (208 000) en årshyra om 431 mkr (532). I Stockholm tecknades ett 5-årigt hyresavtal med IP-Only om 2 800 kvadratmeter i fastigheten Sejlaren på Sveavägen samt ett 5-årigt avtal med IT-Total om 1 200 kvadratmeter i Hilton i Frösunda.

Under kvartalet har beslut tagits om att utföra projekt Platinan i Göteborg i en etapp i stället för två för att korta projekttiden och bygga mer kostnadseffektivt. Scandic Hotels har även utökat sitt 20-åriga hyresavtal i fastigheten från 20 000 till 25 000 kvadratmeter.

Efter kvartalets utgång tecknades avtal om försäljning av två fastigheter i Gårda, Göteborg till ett fastighetsvärde om 1 068 mkr.

– En stark hyresmarknad skapar förutsättningar för projektutveckling i samtliga våra delmarknader och försäljningarna i Gårda ger utrymme för ökat fokus på projekt. Därför ökar vi nu takten och investeringsvolymen i projekt Platinan som med sina 60 000 kvadratmeter kontor och hotell spelar en viktig roll i utvecklingen av Nya Centralen-området i Göteborg, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan

I maj erhöll Vasakronan en publik rating från Moody´s med betyget A3, stabila utsikter. Ratingen ger Vasakronan ökad tillgång till kapital med längre löptider i befintliga marknader, men skapar också goda upplåningsmöjligheter i nya marknader.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62

E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 134 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 180 fastigheter med en total area på cirka 2 400 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se