Vasakronans delårsrapport januari-juni 2017

2017-08-21

Kraftig ökning av hyror och driftnetto.

Driftnettot ökade i ett jämförbart bestånd med 6 procent. Ökningen förklaras främst av genomförda nyuthyrningar och omförhandlingar till högre hyresnivåer. Uthyrningsgraden steg till 94,1 procent.

  •  Hyresintäkterna ökade totalt till 3 246 mkr (3 058). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.
  •  Uthyrningsgraden uppgick till 94,1 procent (93,6).
  •  Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -915 mkr (-882). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent. Ökningen förklaras främst av högre kostnader för fastighetsskatt.
  •  Driftnettot ökade totalt till 2 331 mkr (2 176). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.
  •  Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 704 mkr (1 578), förklarat av högre hyresintäkter.
  •  Värdeförändring på fastigheter uppgick till 4 705 mkr (6 186), vilket motsvarar en värdeökning på 4,1 procent (6,0), främst till följd av stigande marknadshyror. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 121 403 mkr.
  •  Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 403 mkr (-1 607) till följd av höjda långa marknadsräntor under perioden.
  •  Resultat efter skatt uppgick till 5 321 mkr (4 949).
  •  Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 83 procent (73) vid periodens utgång.

Under perioden genomfördes omförhandlingar och förlängningar motsvarande en årshyra om 532 mkr (427) och till en hyra som översteg den tidigare med i genomsnitt 10,4 procent (6,9). Dessutom genomfördes nyuthyrningar motsvarande en årshyra om totalt 302 mkr (240). Bl.a. tecknade Livsmedelsverket ett 15-årigt hyresavtal om 8 300 kvm i Uppsala Science Park i en fastighet som kommer uppföras med start 2018. I och med uthyrningen till Livsmedelsverket är 83 procent av fastigheten uthyrd innan byggstart.

Som en av de största fastighetsägarna i Kista fortsätter Vasakronan att utveckla området till att bli en mer levande och urban stadsdel. Under kvartalet tecknades en avsiktsförklaring med Aros Bostad att tillsammans utveckla 230 bostadslägenheter med förskola och service, totalt 14 000 kvm. Samtidigt flyttar Transportstyrelsen till nytt kontor på 3 500 kvadratmeter i Kista Entré.

Strax efter utgången av perioden påbörjades om- och tillbyggnaden av Sergelhuset i centrala Stockholm. Totalt kommer 3,1 mdkr att investeras i fastigheten som kommer att innehålla både kontor, hotell, bostäder och butiker. Investeringen kommer att finansieras med gröna banklån från Nordiska och Europeiska investeringsbanken.

– Sergelhuset är ett av våra största projekt någonsin. Här omvandlar vi ett anonymt kvarter mitt i Stockholms city och skapar en helt ny levande mötesplats. Det är dessutom glädjande att våra framgångar inom miljöarbetet och våra höga miljöambitioner ger oss möjlighet till en grön finansiering av projektet, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Efter periodens utgång har avtal tecknats om förvärv av den nyproducerade fastigheten Stockholm Seaside i Hammarby sjöstad från Skanska, för ett fastighetsvärde om 900 mkr.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 121 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 178 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se