Vasakronans delårsrapport januari-juni 2016

2016-08-22

Stark hyresmarknad ger högre intäkter och stigande värden

Uthyrningsgraden ökade till 93,6 procent (92,5) under perioden med en fortsatt positiv nettouthyrning på 52 mkr (74). Samtidigt har omförhandlingar genomförts motsvarande en årshyra på 427 mkr där den omförhandlade hyran överstiger den tidigare med i genomsnitt 6,9 procent (3,3).

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 3 058 mkr (3 003). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,6 procent (92,5).
  • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till  -882 (-908). I ett jämförbart bestånd var minskningen 2 procent.
  • Driftnettot ökade totalt till 2 176 mkr (2 095). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 1 578 mkr (1 469), en ökning med 7 procent. Ökningen förklaras av det högre driftnettot och ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 6 186 mkr (5 079), vilket motsvarar en värdeökning på 6,0 procent (5,5). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 109 132 mkr.
  • Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -1 607 mkr (645).
  • Resultat efter skatt uppgick till 4 949 mkr (5 637).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 73 procent (45) vid periodens utgång.

I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med tre procent, förklarat av både högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader. Kostnadsminskningen förklaras främst av genomförda energi-effektiviseringar som resulterat i en halvering av energianvändningen i beståndet under de senaste sex åren. I kombination med ett förbättrat räntenetto ökade resultat före värdeförändringar och skatt med 7 procent och uppgick till 1 578 mkr (1 469).

Värdet på fastighetsbeståndet ökade under det andra kvartalet med 4,1 procent, vilket innebär en total värdeökning under det första halvåret på 6,0 procent. Värdeökningen förklaras av både lägre direkt-avkastningskrav och högre marknadshyror, där det framför allt är i Stockholms innerstad och Göteborg som hyrorna har utvecklats positivt.

– Efterfrågan på kontorslokaler är större än utbudet i de centrala delarna av Stockholm och där har vi nu tecknat flera hyreskontrakt på nivån över 7 000 kr/kvm. Den starka hyresmarknaden ger högre hyresintäkter, men också stigande fastighetsvärden. Fastighetsvärdena har nu stigit under hela 26 kvartal i rad, vilket är en rekordlång uppgångsperiod, säger Fredrik Wirdenius vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 109 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 181 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se