Vasakronans delårsrapport januari-juni 2014

2014-08-22

6 mdkr i pågående fastighetsprojekt i en allt starkare hyresmarknad.

Genom högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader ökade driftnettot i ett jämförbart bestånd med 3 procent. Resultatet före värdeförändringar och skatt ökade med 4 procent till 1 374 mkr (1 324).

  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 2 933 mkr (2 995).
  • Uthyrningsgraden minskade till 91,7 procent (92,7), främst till följd av enstaka större avflyttningar från fastigheter som tomställts och nu genomgår omfattande ombyggnad. Vakansen förklaras till 2,5 procentenheter (1,9) av vakanser i pågående projekt och tomställda utvecklingsfastigheter.
  • Driftnettot ökade med 3 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 2 071 mkr (2 099).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 374 mkr (1 324) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 670 mkr (859), vilket motsvarar en värdeökning på 1,9 procent. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 89,2 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -1 349 mkr (1 042) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 373 mkr (2 534).
  • Investeringsvolymen för pågående fastighetsprojekt uppgick till 6,0 mdkr, varav 3,6 mdkr var upparbetat.

Det framgångsrika arbetet med nyuthyrningar under inledningen av året fortsatte under det andra kvartalet. Totalt hyrdes 78 000 kvadratmeter ut första halvåret. Bland annat 4 000 kvadratmeter till Försäkringskassan i Lund och tre nya butiksuthyrningar i Göteborg. Den nyligen moderniserade butiksfastigheten Perukmakaren i centrala Göteborg är i och med det fullt uthyrd. Omförhandlingar har också gjorts under perioden motsvarande en årshyra om 550 mkr. Den nya utgående hyran är i genomsnitt 3,5 procent högre än den tidigare.

– Vi känner att hyresmarknaden blir allt starkare och det är en tydligt ökad efterfrågan på moderna kontorslösningar. För att möta efterfrågan har vi därför ökat vår projektverksamhet de senaste åren. Just nu har vi en investeringsvolym på sex miljarder i pågående projekt, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

I Stockholms innerstad är efterfrågan på lokaler så god att Vasakronan har startat utvecklingen av Klara C på Vasagatan och Nattugglan på Södermalm utan att de har varit uthyrda vid projektstart. Efterfrågan på dessa lokaler är god och i juni blev det klart att spelutvecklingsföretaget Avalanche Studios kommer att flytta in på 3 000 kvadratmeter i Nattugglan.

Beståndet i Göteborg har kompletterats genom köpet av fastigheten Heden 46:3 för 860 mkr från NCC. Byggnaden är under uppförande och fullt uthyrd, med Sweco och PwC som största hyresgäster.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se
Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 89 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 189 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se