Vasakronans delårsrapport januari – juni 2013

2013-08-20

Ökad investeringsvolym i nyproduktion.

 

  • Hyresintäkterna ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 2 995 mkr (2 980).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,7 procent (93,1).
  • Fastighetskostnaderna ökade med 4 procent i ett jämförbart bestånd till följd av en kall och snörik period.
  • Driftnettot uppgick till 2 099 mkr (2 118).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 324 mkr (1 293) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 859 mkr (1 017), vilket motsvarar en värdeökning på 1,0 procent (1,5). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 86,3 mdkr (83,3).
  • Pågående projekt har en investeringsvolym på 5,5 mdkr (4,3), varav 3,1 mdkr (2,6) är upparbetat.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 1 042 mkr (56) till följd av höjda långfristiga marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 534 mkr (1 753).

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

– Vi har nyligen tecknat avtal om att starta ytterligare en fullt uthyrd nyproduktion i Kista med en investering på 500 mkr. Investeringsvolymen uppgår därefter till 5,5 mdkr, med en uthyrningsgrad på närmare 90 procent, där merparten av hyreskontrakten har långa löptider. Det innebär att vi fortsätter förbättra beståndets kvalitet och ökar stabiliteten i hyresflödet.

Under andra kvartalet förvärvades även fastigheten Black Building i centrala Sundbyberg för 468 mkr. En modern miljöcertifierad fastighet som är fullt uthyrd med Svenska Kraftnät som största hyresgäst.

Kundernas efterfrågan på miljöcertifierade fastigheter ökar. Idag är 14 procent av Vasakronans fastighetsbestånd miljöcertifierat. Som första bolag i Sverige kommer Vasakronan att tillämpa LEED Volume för att på kort tid öka andelen miljöcertifierade fastigheter. Vid utgången av 2014 ska hälften av fastigheterna vara miljöcertifierade och det långsiktiga målet är att alla fastigheter ska certifieras.

Efter periodens utgång har Lidingö centrum samt fastigheten Älgen på Östermalm i Stockholm sålts för totalt 1 206 mkr.


Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se