Vasakronans bokslutsrapport 2013

2014-02-06

Ett av de högsta resultaten någonsin för Vasakronan

Ett framgångsrikt uthyrningsarbete och ökade fastighetsvärden, i kombination med positiva effekter av vald räntebindningsstruktur, ger ett resultat efter skatt på 4,8 mdkr. Nu syns det också allt tydligare att det strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbetet påverkar lönsamheten positivt.

  • Hyresintäkterna uppgick till 6 032 mkr (5 969), en ökning med 1 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Uthyrningsgraden ökade till 93,4 procent (93,0).
  • Driftnettot uppgick till 4 279 mkr (4 272), en ökning med 1 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 689 mkr (2 613) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 952 mkr (1 254), vilket motsvarar en värdeökning på 2,4 procent (1,5). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 87,1 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 1 151 mkr (-553) till följd av höjda långfristiga marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt ökade till 4 818 mkr (3 923).
  • Investeringsvolymen för pågående fastighetsprojekt uppgick till 6,3 mdkr, varav 3,1 mdkr var upparbetat.
  • Världens första gröna företagsobligationer emitterades i november.
  • En vinstutdelning på 3 025 mkr, utöver koncernbidraget på 975 mkr, föreslås årsstämman.

Hyresintäkterna fortsätter att öka, vilket medfört en ökning av driftnettot med 1 procent i ett jämförbart bestånd. Genom ett förbättrat räntenetto ökade resultatet före värdeförändringar och skatt med 3 procent och uppgick till 2 689 mkr (2 613).

Färdigställda fastighetsprojekt har höjt beståndets kvalitet och bidragit positivt till lönsamheten. Under det sista kvartalet fattades beslut om start av ytterligare två större projekt i centrala Stockholm. Totalt kommer 6,3 mdkr att investeras i de pågående projekten, alla med höga miljöcertifieringskrav.

Vasakronan har som första företag i världen emitterat gröna obligationer. Detta har kunnat ske genom ett långsiktigt och ambitiöst hållbarhetsarbete som pågått under flera år. Genom obligationerna erbjuds kapitalmarknaden en möjlighet att investera i projekt som leder till minskad energianvändning och lägre klimatpåverkan. Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

– Genom de gröna obligationerna tar vi vårt hållbarhetsarbete ännu ett steg framåt. Efter att ha sett affärsmässiga fördelar på hyres- och transaktionsmarknaden kan vi nu även se positiva effekter på kapitalmarknaden. Gröna obligationer kommer att vara en naturlig del av vår framtida finansiering.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post:
fredrik.wirdenius@vasakronan.se  
Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post:
christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 87 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se