Vasakronans bokslutsrapport 2013

Ett av de högsta resultaten någonsin för Vasakronan.

Ett framgångsrikt uthyrningsarbete och ökade fastighetsvärden, i kombination med positiva effekter av vald räntebindningsstruktur, ger ett resultat efter skatt på 4,8 mdkr. Nu syns det också allt tydligare att det strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbetet påverkar lönsamheten positivt.

  • Hyresintäkterna uppgick till 6 032 mkr (5 969), en ökning med 1 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Uthyrningsgraden ökade till 93,4 procent (93,0).
  • Driftnettot uppgick till 4 279 mkr (4 272), en ökning med 1 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 689 mkr (2 613) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 952 mkr (1 254), vilket motsvarar en värdeökningpå 2,4 procent (1,5). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 87,1 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 1 151 mkr (-553) till följd av höjda långfristiga marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt ökade till 4 818 mkr (3 923).
  • Investeringsvolymen för pågående fastighetsprojekt uppgick till 6,3 mdkr, varav 3,1 mdkr var upparbetat.
  • Världens första gröna företagsobligationer emitterades i november.
  • En vinstutdelning på 3 025 mkr, utöver koncernbidraget på 975 mkr, föreslås årsstämman.

Hyresintäkterna fortsätter att öka, vilket medfört en ökning av driftnettot med 1 procent i ett jämförbart bestånd. Genom ett förbättrat räntenetto ökade resultatet före värdeförändringar och skatt med 3 procent och uppgick till 2 689 mkr (2 613).

Färdigställda fastighetsprojekt har höjt beståndets kvalitet och bidragit positivt till lönsamheten. Under det sista kvartalet fattades beslut om start av ytterligare två större projekt i centrala Stockholm. Totalt kommer 6,3 mdkr att investeras i de pågående projekten, alla med höga miljöcertifieringskrav.

Vasakronan har som första företag i världen emitterat gröna obligationer. Detta har kunnat ske genom ett långsiktigt och ambitiöst hållbarhetsarbete som pågått under flera år. Genom obligationerna erbjuds kapitalmarknaden en möjlighet att investera i projekt som leder till minskad energianvändning och lägre klimatpåverkan. Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

– Genom de gröna obligationerna tar vi vårt hållbarhetsarbete ännu ett steg framåt. Efter att ha sett affärsmässiga fördelar på hyres- och transaktionsmarknaden kan vi nu även se positiva effekter på kapitalmarknaden. Gröna obligationer kommer att vara en naturlig del av vår framtida finansiering.

Länk till bokslutsrapporten

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se