Vasakronans bokslutsrapport 2012

Transaktioner för 8 mdkr har ytterligare förädlat fastighetsportföljen.

• Hyresintäkterna ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 5 969 mkr (6 048).

• Uthyrningsgraden uppgick till 93,0 procent (93,0).

• Driftnettot ökade till 4 272 mkr (4 211), och i ett jämförbart bestånd var ökningen närmare 4 procent.

• Överskottsgraden ökade till 72 procent (70) som ett resultat av både högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader.

• Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades med 6 procent och uppgick till 2 613 mkr (2 468).

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 254 mkr (3 773), vilket motsvarar en värdeökning på 1,5 procent (4,9). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 84,1 mdkr (82,4).

• Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -553 mkr (-931).

• Resultat efter skatt uppgick till 3 923 mkr (3 938) och i resultatet ingår en positiv effekt av omvärdering uppskjuten skatt med 1 358 mkr.

Under året har kvalitetsväxlingen mot alltmer attraktiva fastigheter fortsatt. Senaste kvartalet har de nybyggda fastigheterna Koggen i Västra Hamnen och NCCs del av Triangeln förvärvats i Malmö. Nuvarande Triangeln, som Vasakronan äger sedan tidigare, genomgår en total ansiktslyftning och köpcentret blir därmed den största och modernaste gallerian i centrala Malmö. Även i Göteborg har transaktionsvolymerna varit omfattande under året, bl.a. genom förvärvet av huvuddelen av Diligentias kontorsbestånd och flera kombinationsförsäljningar som en följd av det. I Stockholm såldes Nacka Strand i början på året.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

– Totalt omsatte vi under 2012 fastigheter för 8 mdkr genom köp och försäljning, men vi har också investerat 2,2 mdkr i nyproduktion och i befintliga fastigheter. Det innebär att vi ytterligare stärkt vår position på hyresmarknaden och skapat förutsättningar för fortsatt hög uthyrningsgrad och god lönsamhet.

Driftnettot fortsatte att förbättras och ökade för året med närmare 4 procent i jämförbart bestånd. Ökningen förklaras av både högre hyresintäkter och lägre fastighetskostnader.

Fredrik Wirdenius kommenterar:

– För 2012 hade vi som mål att öka driftnettot i ett jämförbart bestånd med 2,5 procent, ett mål som vi med god marginal överträffade. Vi ser den starka driftnettoutvecklingen och den stigande överskottsgraden som ett tecken på en alltmer effektiv organisation och ett fastighetsbestånd som matchar marknadens efterfrågan.

Länk till bokslutsrapporten


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans Vasakronan
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se