Vasakronans bokslutsrapport 2011

2012-02-08

Starkt driftnetto och stigande marknadsvärden

  • Hyresintäkterna ökade till 6 048 mkr (5 508).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,0 procent (92,8).
  • Driftnettot ökade till 4 211 mkr (3 714) med en överskottsgrad på 70 procent (67).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades med 6 procent genom det starkare driftnettot och uppgick till 2 468 mkr (2 335).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 4,9 procent (6,1) till 82,4 mdkr förklarat främst av stigande marknadshyror.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -931 mkr (103).
  • Resultat efter skatt uppgick till 3 938 mkr (5 310).
  • Efter rapportperiodens utgång har fastigheter i Nacka Strand sålts till The Carlyle Group för ett fastighetsvärde om 2 950 mkr.

Totalt under året har nyuthyrningar genomförts motsvarande en årshyra om 454 mkr eller 165 000 kvm. Under årets sista kvartal tecknades bland annat avtal med Aon Sweden och Sigma som hyr 3 000 respektive 2 500 kvm kontor i den fastighet som nu är under uppförande vid Svea Artilleri, på Östermalm i Stockholm.

Hyresintäkterna hade en fortsatt positiv utveckling och ökade med 10 procent jämfört med föregående år, varav 2 procent i ett jämförbart bestånd. Även driftnettot förbättrades med 13 procent, varav 4 procent i ett jämförbart bestånd, och överskottsgraden uppgick till 70 procent (67).

Genom intäktsförbättringen ökade resultat före värdeförändringar och skatt med 6 procent. Därtill steg marknadsvärdet på fastigheterna med 4,9 procent och det uppgår nu totalt till 82,4 mdkr. Värdeökningen förklaras främst av stigande marknadshyror.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan kommenterar resultatet:

– 2011 var ett framgångsrikt år för Vasakronan. Trots den finansiella oron i vår omvärld redovisar vi ett starkt driftnetto, stigande marknadsvärden och en fortsatt hög uthyrningsgrad. Efter de senaste årens renodling och fastighetsutveckling håller fastighetsbeståndet en mycket hög kvalitet, vilket ger stabilitet och förutsättningar för fortsatt god intjäning.

– Försäljningen av fastigheterna i Nacka Strand ger oss ett rejält förvärvsutrymme och därigenom möjlighet att ytterligare höja kvaliteten i beståndet genom nya utvecklingsprojekt och köp av fastigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Dokument och länkar

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 82 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 216 fastigheter med en total area på cirka 2,8 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se