Vasakronans Bokslutskommuniké 2020

2021-02-04

Stabilt resultat och starkt kassaflöde

 • Hyresintäkterna uppgick till totalt 7 006 mkr (7 040). I ett jämförbart bestånd var minskningen 1 procent (7). Till följd av pandemin har intäkterna påverkats negativt om totalt 139 mkr avseende lämnade hyresrabatter, hyreslättnader, reserveringar för osäkra hyresfordringar samt minskade parkeringsintäkter.
 • Nyuthyrningar har gjorts av 119 000 kvadratmeter (220 000) med en årshyra på 535 mkr (982) och nettouthyrningen uppgick till –18 mkr (426)
 • Omförhandlingsresultatet uppgick till 7,3 procent att jämföra med 11,8 procent föregående år
 • Uthyrningsgraden uppgick till 91,9 procent (94,1) vid årets utgång. Vakansen om 8,1 procent förklaras till 2,0 procentenheter (1,6) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
 • Driftöverskottet uppgick till totalt 5 189 mkr (5 207). I ett jämförbart bestånd var utfallet i nivå med föregående år
 • Resultat före värdeförändringar och skatt minskade till 3 577 mkr (4 921). Förändringen förklaras främst av ett lägre resultat från joint ventures, –219 mkr (1 105), till följd av minskad förväntad byggrättsvolym
 • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 083 mkr (13 270), vilket motsvarar en värdeförändring på 0,8 procent (9,7).
 • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 162 420 mkr (156 071)
 • Värdeförändring på derivat uppgick till 167 mkr (–881) framförallt till följd av sjunkande långa marknadsräntor i Norge
 • Resultat efter skatt uppgick till 3 714 mkr (13 909)
 • En vinstutdelning om 2 000 mkr (3 000) för verksamhetsåret 2020 föreslås årsstämman

Under året genomfördes omförhandlingar av 315 000 kvadratmeter (306 000) motsvarande en årshyra på 977 mkr (1 030). Omförhandlingsresultatet för hyreskontrakt relaterat till kontor uppgår till 11,9 procent (14,9). Av de kontrakt som har varit föremål för omförhandling under perioden med tillägg för

omflytt inom beståndet har drygt 72 procent (73) valt att förbli hyresgäster hos Vasakronan. I Läppstiftet i Göteborg har Collector förlängt sitt hyresavtal om 4 600 kvadratmeter i 7 år och i

Jakob Större i Stockholm har Riksdagsförvaltningen förlängt sitt avtal om 3 000 kvadratmeter på 5 år.

– 2020 präglades av Covid-19 och blev ett år som inget annat. Hittills har pandemin gett begränsade effekter på vår verksamhet och vi levererar fortsatt ett stabilt resultat. Ännu är det för tidigt att dra några slutsatser om de långsiktiga effekterna. Vårt erbjudande är dock starkt, räntorna är fortsatt låga och våra projekt kommer att bidra med ökade hyresintäkter allt eftersom de blir inflyttade. Det borgar för stabilitet och god intjäning även den kommande perioden, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Christer Nerlich
CFO
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se  

Media

Läppstiftet Platinan Göteborg

Läppstiftet Platinan Göteborg

Fotograf: Vasakronan / Julio Chang - Elite Studios

Johanna Skogestig DSF8255

Johanna Skogestig DSF8255

Fotograf: Vasakronan / Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Denna information är sådan som Vasakronan AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021 kl.13.00 CET. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 162 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 171 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se