Vasakronans bokslutskommuniké 2019

2020-01-30

Årets resultat 14 miljarder kronor

Under året har 220 000 kvadratmeter (146 000) hyrts ut, med en årshyra på 982 mkr (510). Samtidigt har 306 000 kvm (324 000) omförhandlats med en ökning av hyrorna på 12 procent. Resultatet för året landar på 13,9 mdkr (12,9), Vasakronans bästa resultat någonsin.

  • Hyresintäkterna ökade till totalt 7 040 mkr (6 718). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent (5)
  • Uthyrningsgraden uppgick till 94,1 procent (93,1) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 1,6 procentenheter (2,5) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade till totalt 5 207 mkr (4 869). I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6 procent (6)
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 4 921 mkr (3 884), där resultat från andelar i joint venture svarar för 1 105 mkr (159) av ökningen
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 13 270 mkr (10 651), vilket motsvarar en värdeökning på 9,7 procent (8,5). Störst var värdeökningen i Stockholm och uppgången förklaras främsta av stigande marknadshyror
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 156 071 mkr (138 934)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till –881 mkr (13) till följd av sjunkande långa marknadsräntor
  • Resultat efter skatt uppgick till 13 911 mkr (12 902)
  • En vinstutdelning om 6 000 mkr (4 000), föreslås årsstämman

I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 7 procent (5) och nettouthyrningen uppgick till 426 mkr. Några av årets största uthyrningar är Skatteverket i Solna 43 000 kvm, Handelsbanken i Stockholm 12 600 kvm och King i Sergelstan 11 500 kvm.

  • Vi har haft ett intensivt år med en väldigt lyckad uthyrningsverksamhet. Att uthyrningsresultatet sticker ut i förhållande till tidigare år beror på att både förvaltnings- och projektuthyrningen gått fantastiskt bra. Vi kan se att kunderna gillar de produkter vi tar fram och vi har haft en bra efterfrågan på alla våra marknader under året, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Efter periodens utgång har revisionsbyrån EY tecknat ett 7-årigt hyreskontrakt om 7 500 kvm i Sergelhuset i centrala Stockholm. Uthyrningsgraden för kontorsytorna i Sergelhuset uppgår därefter till drygt 75 procent. I gatuplan är närmare hälften av ytorna uthyrda.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se 

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post:  christer.nerlich@vasakronan.se 

Media

Johanna Skogestig ledning MG 0822 GK 082515 1

Johanna Skogestig ledning MG 0822 GK 082515 1

Fotograf: Gustav Kaiser

TMRW Vasakronan Sergelstan Aerial Copyright tmrw se

TMRW Vasakronan Sergelstan Aerial Copyright tmrw se

Fotograf: Vasakronan/TMRW

Om Vasakronan

Denna information är sådan som Vasakronan AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl.10.30 CET. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 156 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se