Vasakronans bokslutskommuniké 2018

2019-01-31

Bästa årsresultatet någonsin för Vasakronan

Fortsatt hög efterfrågan på kontorslokaler, låga vakanser och stigande hyror resulterade i ett resultat efter skatt på 12,9 mdkr (9,3). Den starka hyresutvecklingen har bidragit till att driftnettot ökade med 6 procent och fastighetsvärdena med 8,5 procent under 2018.

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 6 718 mkr (6 490). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent främst förklarat av positiv effekt från nyuthyrningar och omförhandlingar av kontrakt.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (93,1) vid årets utgång. Vakansen förklaras till 2,5 procentenheter (2,8) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter.
  • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till –1 849 mkr (–1 812). I ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent framförallt på grund av ökade kostnader för el och fjärrkyla.
  • Driftnettot ökade totalt till 4 869 mkr (4 678). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent förklarat av ökade hyresintäkter.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 884 mkr (3 413), vilket motsvarar en ökning om 14 procent.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 10 651 mkr (7 973), vilket motsvarar en värdeökning på 8,5 procent (6,9) främst till följd av stigande marknadshyror i Stockholm. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 138 934 mkr (126 875).
  • Resultat efter skatt uppgick till 12 902 mkr (9 269).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 85 procent (84) vid periodens utgång.
  • Energiprestandan uppgick till 103 (100) kWh/kvm.
  • En vinstutdelning om 4 000 mkr (4 000), föreslås årsstämman.

Under året har nyuthyrningar genomförts motsvarande 146 000 kvm (167 000) med en årshyra på 510 mkr (613). Några av de större uthyrningarna under kvartalet var ett 6-årigt hyresavtal med Universitets- och högskolerådet (UHR) om 6 600 kvadratmeter i Solna Strand och ett 7-årigt avtal om 3 200 kvadratmeter med XXL i Triangeln i Malmö. Dessutom genomfördes omförhandlingar av 324 000 kvm (369 000) med en ny årshyra om 990 mkr (1 036), vilket motsvarar en hyresökning med 12 procent (10).

– Vi har en oerhört stark efterfrågan på kontorslokaler i bra lägen. Vårt utvecklade arbetssätt för att hjälpa kunderna att effektivisera sina lokalresurser märker vi uppskattas allt mer, samtidigt som det bidrar till högre kvadratmeterhyror för oss. På handelssidan finns nya utmaningar, på grund av den strukturomvandling som pågår. Där har vi en tydlig fördel av att bara ha cityhandel i vår portfölj, men vi arbetar också intensivt med att utveckla våra stråk och områden. Ett exempel på att vårt arbetssätt ger resultat är att Södra Förstadsgatan och Triangeln i Malmö nu är i princip fullt uthyrda, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Under kvartalet godkändes Vasakronans långsiktiga klimatmål av Science Based Targets Initiative, ett samarbete mellan Världsnaturfonden (WWF), FN:s Global Compact, CDP och World Resources Institute (WRI). Science Based Targets är en vetenskaplig metod som säkrar att bolagets målsättningar är i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader.

Efter räkenskapsårets utgång har Vasakronan tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Skatteverket om cirka 42 000 kvadratmeter i fastigheten Nya Kronan i Sundbyberg. Uthyrningen omfattar två nybyggda byggnader och en befintlig som renoveras. Inflyttning sker i slutet av 2021.

Click here to access the press release in English

Click here to access the report in English

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Denna information är sådan som Vasakronan AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl.12.00 CET. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 139 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se