Vasakronans bokslutskommuniké 2017

2018-02-01

Det starkaste driftnettot någonsin

Stark efterfrågan på kontorslokaler, rekordlåga vakanser och stigande marknadshyror resulterade i det högsta driftnettot någonsin för Vasakronan.

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 6 490 mkr (6 251), i ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (94,2) och under året har projektfastigheten Sergelhuset planenligt tomställts, vilket påverkat uthyrningsgraden med -1,4 procentenheter.Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -1 812 mkr (-1 792), i ett jämförbart bestånd var ökningen 2 procent.
  • Driftnettot ökade totalt till 4 678 mkr (4 459), i ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 413 mkr (3 217), vilket motsvarar en ökning om 6 procent, förklarat av högre hyresintäkter.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 7 973 mkr (12 056), vilket motsvarar en värdeökning på 6,9 procent (11,6), främst till följd av stigande marknadshyror.
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 126 875 mkr (115 922).
  • Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 468 mkr (-764) till följd av höjda långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 9 269 mkr (11 472).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 84 procent (77) vid årets utgång.
  • En vinstutdelning om 4 000 mkr (4 000) föreslås årsstämman.

I ett jämfört bestånd ökade hyresintäkterna med 6 procent. Nyuthyrningar har gjorts under året om totalt 167 000 kvadratmeter (140 000), med en årshyra motsvarande 613 mkr (475). Avtal har bland annat tecknats med det japanska klädesmärket UNIQLO som kommer att etablera sin första nordiska butik i Sverigehuset vid Kungsträdgården. Samtidigt har omförhandlingar och förlängningar motsvarande en årshyra på 1 036 mkr (807) gjorts, med en årshyra som överstiger den tidigare med 10,2 procent (10,6).

Vi gör vårt starkaste driftnettoresultat någonsin, vilket är ett resultat av den starka efterfrågan på kontor. Driftnettot påverkas också positivt av de satsningar vi gjort de senaste åren på tekniksidan. Nu förändrar vi organisationen för att ytterligare vässa vårt erbjudande och ta tillvara på möjligheterna med ny teknik i våra fastigheter, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Värdet på fastigheterna ökade med 6,9 procent (11,6) under året, till största delen förklarat av stigande marknadshyror. Störst var värdeökningen i Stockholm där värdet ökade med närmare 8,5 procent.

Under kvartalet har också arbetet med att minska utsläpp kopplat till transporter uppmärksammats då Vasakronan och det branschöverskridandet initiativet ”Älskade Stad” erhöll Transportföretagens hållbarhetspris.

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62

E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Uniqlo

Uniqlo

Fotograf: UNIQLO EU

Om Vasakronan

Denna information är sådan som Vasakronan AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl.13.00 CET. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 123 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 178 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se