Vasakronans bokslutskommuniké 2016

2017-02-02

Det högsta årsresultatet någonsin

Ökat driftnetto och stigande fastighetsvärden resulterade i det högsta årsresultatet någonsin för Vasakronan, 11,5 mdkr efter skatt. Uthyrningsgraden ökade till 94,2 procent (92,6) och värdet på fastigheterna ökade med närmare 12 procent under året.

  •  Hyresintäkterna ökade totalt till 6 251 mkr (6 009). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent.
  •  Uthyrningsgraden uppgick till 94,2 procent (92,6).
  •  Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -1 792 (-1 735). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent. Ökningen förklaras främst av högre kostnader för fastighetsskatt.
  •  Driftnettot ökade totalt till 4 459 mkr (4 274). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent.
  •  Resultat före värdeförändringar och skatt uppgick till 3 217 mkr (3 064), en ökning med 5 procent. Ökningen förklaras av högre hyresintäkter.
  •  Värdeförändring på fastigheter uppgick till 12 056 mkr (10 212), vilket motsvarar en värdeökning på 11,6 procent (11,1). Beståndets värde uppgick vid årets utgång till 115 922 mkr.
  •  Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -764 mkr (598) till följd av sänkta långa marknadsräntor under året.
  •  Resultat efter skatt uppgick till 11 472 mkr (10 944).
  •  Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 77 procent (71) vid årets utgång.
  •  En vinstutdelning om 4 000 mkr (6 000), utöver koncernbidraget om 558 mkr (824), föreslås årsstämman.

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög och vid utgången av året uppgick uthyrningsgraden i beståndet till 94,2 procent (92,6). Nyuthyrningar motsvarande en årshyra om 475 mkr (616) har gjorts under året. Bland annat flyttar Lynx Asset Management till 2 500 kvadratmeter på Regeringsgatan 30-32 i centrala Stockholm och Uber Sweden respektive EMG Education Media flyttar till lokaler på totalt 2 900 kvadratmeter i Garnisonen. Samtidigt har omförhandlingar och förlängningar motsvarande 807 mkr (793) gjorts, med en årshyra som överstiger den tidigare med nästan 11 procent (5).

– Hyresmarknaden är fortsatt mycket stark med rekordhöga hyresnivåer som följd. Det är ett läge som skapar gynnsamma förutsättningar för utveckling av beståndet och vi satsar därför på att öka vår projektportfölj ytterligare de kommande åren. Bland annat kommer vi under 2017 att börja bygga Platinan, ett nytt landmärke i centrala Göteborg och påbörja om- och tillbyggnaden av Sergelhuset i Stockholm, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Värdet på fastigheterna ökade med 11,6 procent under året, till största delen förklarat av stigande marknadshyror. Störst var värdeökningen i Stockholm där värdet ökade med närmare 13 procent, projektfastigheterna ökade med närmare 14 procent.

Under kvartalet har ytterligare 25 fastigheter miljöcertifierats enligt det internationella certifierings­systemet LEED. Det innebär att totalt 77 procent (71) av Vasakronans bestånd var miljöcertifierat vid utgången av året.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 116 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se