Vasakronans bokslutskommuniké 2015

2016-02-04

Över 100 mdkr i fastighetsvärde och högsta årsresultatet någonsin

Fastighetsmarknaden var fortsatt stark och totalt ökade värdet på fastigheterna med drygt 11 procent under året. Störst var ökningen i Stockholm där värdet ökade med 14 procent. Värdet på hela beståndet var vid utgången av året 103 894 mkr. Under den senaste tioårsperioden har fastighetsvärdet ökat med i genomsnitt cirka 4 procent per år och det har varit en positiv värdeförändring de senaste 24 kvartalen.

 • Hyresintäkterna ökade och uppgick totalt till 6 009 mkr (5 899). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent.
 • Uthyrningsgraden ökade till 92,6 procent (92,0).
 • Driftnettot ökade och uppgick totalt till 4 274 mkr (4 172). I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 1 procent.
 • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 064 mkr (2 822), en ökning med 9 procent. Ökningen förklaras av det högre driftnettot och ett förbättrat räntenetto.
 • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 10 212 mkr (3 519), vilket motsvarar
  11,1 procent (4,1). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 103 894 mkr.
 • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 598 mkr
  (-2 956).
 • Resultat efter skatt ökade till 10 944 mkr (2 722).
 • Andelen miljöcertifierade fastigheter uppgick till 71 procent (44) vid periodens utgång.

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög och under året har nyuthyrningar tecknats motsvarande en årshyra om 616 mkr (397). Under fjärde kvartalet blev det klart med ytterligare två uthyrningar om totalt 11 000 kvadratmeter i projektfastigheten Klara C i centrala Stockholm. I hela beståndet ökade uthyrningsgraden till 92,6 procent (92,0) och nettouthyrningen för året uppgick till 126 mkr (-46).

– Just nu är både hyres- och fastighetsmarknad mycket stark. Vi ser hyresnivåer på över 6 000 kr/kvm i Stockholm CBD och det finns i dagsläget inga tecken på avmattning. Det är brist på bra kontor på våra marknader och relativt små nyproduktionsvolymer. Det sätter ett starkt tryck på hyresutvecklingen. Sammantaget ger det en rekordhög värdetillväxt, i vårt fall hela 11 procent, och ett resultat på nästan 11 mdkr på sista raden. Det gör att det här är det bästa resultatet vi någonsin presterat, säger Fredrik Wirdenius vd Vasakronan.

Under årets sista kvartal färdigställdes projekten Modemet 1 Hus 8 i Kista och Nattugglan på Södermalm i Stockholm och beståndet tillförs därigenom ytterligare 33 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler. Samtidigt tillträddes fastigheten Bärnstenen i Göteborg som rymmer 20 000 kvadratmeter kontorslokaler av hög standard i ett mycket expansivt område. Alla tre fastigheterna är fullt uthyrda.

För mer information, vänligen kontakta:

 

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 104 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 180 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se