Vasakronans bokslutskommuniké 2014

2015-02-05

Mer än halva fastighetsportföljen miljöcertifierad
Vasakronan är först i Europa med att certifiera befintliga byggnader enligt LEED Volume för befintliga byggnader och nu är totalt 53 procent av totala fastighetsbeståndet miljöcertifierat.

  • Hyresintäkterna ökade med 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 5 899 mkr (6 032).
  • Uthyrningsgraden minskade till 92,0 procent (93,4). Vakanser i pågående projekt och tomställda utvecklingsfastigheter utgör 2,2 procentenheter (1,2) av den totala vakansen.
  • Driftnettot var oförändrat i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 4 172 mkr (4 279)
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 822 mkr (2 689) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 3 519 mkr (1 952), vilket motsvarar en värde-ökning på 4,1 procent (2,4). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 91,9 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -2 956 mkr (1 151) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 2 722 mkr (4 818).
  • Investeringsvolymen för pågående fastighetsprojekt uppgick till 3,2 mdkr (6,3), varav 1,5 mdkr (3,1) var upparbetat. Minskningen förklaras av att ett antal projekt färdigställts under perioden.
  • En vinstutdelning om 4 000 mkr (3 025), utöver koncernbidraget om 924 mkr (975), föreslås årsstämman.

Ytterligare 48 fastigheter har under året certifierats enligt LEED, varav 90 procent på guldnivå. Certifieringarna är ett resultat av ett långsiktigt och strukturerat miljöarbete och är ett kvitto på att fastigheterna har en hög kvalitet i förvaltningen och en låg miljöbelastning.

– Genom att miljöcertifiera våra fastigheter sätter vi en kvalitetsstämpel på hela vårt fastighetsinnehav. Det ger oss flera tydliga affärsmässiga fördelar som attraktivare lokaler på hyresmarknaden, högre fastighetsvärden och nya möjligheter att finansiera vår verksamhet, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Fastighetsmarknaden var fortsatt stark och totalt ökade värdet på fastigheterna med drygt 4 procent under året. Störst var ökningen i Stockholm där värdet ökade med totalt 5 procent, projekt-fastigheterna ökade med hela 10 procent. Under fjärde kvartalet färdigställdes projekt för drygt 2 mdkr, bl.a. vid Telefonplan och Frösunda i Stockholm samt i Malmö. Dessa fastigheter är i princip fullt uthyrda.

– I samband med vår pågående ombyggnad av kv. Nattugglan har vi under det senaste kvartalet hyrt ut 7 000 kvm. Uthyrningsgraden i fastigheten är redan 96 procent och lokalerna beräknas vara färdiga för inflyttning först i december 2015. Det visar på en fortsatt stark efterfrågan när det gäller moderna och miljöcertifierade kontorslokaler i attraktiva lägen, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 92 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se