Vasakronan anlägger solcellspark i Uppsala

2019-06-12

Anläggningen består av cirka 18 000 paneler med en total yta om cirka 30 000 kvadratmeter. Den årliga produktionen är beräknad till cirka 4.8 GWh och innebär att Vasakronan tillför ytterligare en andel förnyelsebar el till elnätet.

På Rapsgatan i Fyrislund i Uppsala äger Vasakronan ett markområde om totalt cirka 120 000 kvadratmeter. Mark som på sikt kan komma att utvecklas men som i dagsläget är oexploaterad. Nu har Vasakronan fattat beslut om att anlägga en solcellspark i området. Med parken fördubblar Vasakronan bolagets egen solelproduktion i ett slag och tillför samtidigt förnyelsebar el till elnätet.

– Att anlägga en solcellspark i det här området är en bra alternativanvändning av mark som Vasakronan äger men inte har exploaterat. Det ligger helt i linje med vår vision om den goda staden och bolagets ambitiösa miljömål, säger Ulf Näslund, teknikutvecklingschef Vasakronan.

Parken kommer att omfatta 30 000 kvadratmeter kristallina solceller, motsvarande 18 000 paneler, och har en beräknad livslängd på 30 år.

– Vi ser olika möjligheter med det här. Vi tittar dels på hur vi själva skulle kunna tillgodogöra oss elen men vi för även en dialog med olika tänkbara köpare. Elnätet i Uppsala klarar att ta emot elen och efterfrågan på förnyelsebar el är stor, säger Ulf Näslund. 

Under hösten 2019 görs en del förberedande arbeten och under våren 2020 beräknas anläggningen tas i drift.

– Varken anläggningen eller staketet är bygglovspliktigt. Däremot ansöker vi om bygglov för att uppföra två mindre transformatorstationer och ett litet förråd på platsen. Tillsammans med Uppsala kommun jobbar vi nu för att få de sista bitarna på plats, säger Ulf Näslund.

Elproduktionen från anläggningen beräknas bli 4.8 GWh per år och motsvarar ungefär att:
 

  • förse 240 normalvillor med värme och el under ett år
  • köra 320 000 mil med elbuss på ett år
  • köra 1 600 elbilar 1 500 mil per år

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Näslund
Teknikutvecklingschef
Tel: 070-618 19 56
E-post: ulf.naslund@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Solcellspark karta

Solcellspark karta

Ulf Näslund

Ulf Näslund

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 139 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se