Största stressfaktorerna på svenska kontor

2014-12-03

Nästan hälften av de kontorsanställda i Sverige upplever sig vara stressade i sin nuvarande arbetssituation. De främsta stressmomenten är arbetsbördan, störande kollegor vid skrivbordet och opålitlig teknisk utrustning. Undersökningen Kontorsbarometern visar också att en oinspirerande kontorsinredning kan påverka stressnivån negativt, särskilt bland yngre kontorsanställda. 25 procent av dem som är 18-30 år upplever sin nuvarande kontorsinredning som tråkig och oinspirerande, vilket gör dem mer stressade.

Av Sveriges kontorsanställda är 46 procent ganska eller mycket stressade i sin nuvarande arbetssituation. Något fler kvinnor än män är stressade på jobbet, 48 procent jämfört med 44 procent bland män. Det visar Kontorsbarometern, där Vasakronan har ställt frågor till över 2000 kontorsanställda runt om i Sverige.

Den mest utmärkande stressfaktorn är, enligt undersökningen, för stor arbetsbörda. Kontorsanställda i åldrarna 31-50 år är mer stressade än genomsnittet på grund av för stor arbetsbörda. På stresstoppens andraplats hamnar kollegor som stör när man försöker arbeta vid sitt skrivbord. Därefter kommer opålitlig teknisk utrustning, den allmänna ljudnivån samt brist på platser att jobba i lugn och ro.

Kontorets utformning påverkar också stressnivån. Det får inte vara en tråkig eller oinspirerande inredning på kontoret, och det gäller särskilt om yngre medarbetare ska trivas. En fjärdedel av de kontorsanställda mellan 18 till 30 år upplever att en trist kontorsinredning på arbetsplatsen är stressande. Den åldersgruppen blir också mer stressad än äldre av disk som står framme och kollegors stökiga skrivbord. En grupp som påverkas mindre av kontorsinredningen är chefer med personalansvar. Bara 14 procent av dem tycker att kontorsinredningens utseende påverkar stressnivån negativt.

– För att dämpa stressen behöver man jobba med både den fysiska miljön, ledarskapet och tekniken. Det handlar mycket om hur man utformar allt från enskilda arbetsplatser, samtalsrum och telefonhytter till hur man använder sig av akustik, belysning och färger. Men det handlar också om vilket förhållningssätt man har till varandra. Är det till exempel alltid okej att störa en kollega som sitter vid sitt skrivbord och jobbar eller bör man boka möte? Med rätt utformning och ganska enkla överenskommelser kan kontoret påverka arbetsinsatsen positivt och förbättra både arbetsglädje och hälsa, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Beroende på hur man sitter på sitt kontor är det olika saker som påverkar stressnivån. Kontorsanställda som sitter i öppet kontorslandskap blir mer stressade av den allmänna ljudnivån än vad de blir av arbetsbördan. De som sitter i eget rum upplever i högre grad än i övriga kontorsformer att de blir stressade av att det är svårt att få tag i kollegor på kontoret.

Tips: Åtgärder för ett mindre stressande kontor

  • Utforma kontoret så att det stödjer alla typer av arbetsuppgifter
  • Ha tillräckligt många små rum för telefonsamtal eller mindre möten
  • Kom överens om hur ni använder mobilsignaler, tar samtal och pratar i öppna miljöer
  • Underlätta ett mobilt arbetssätt med hjälp av ett genomtänkt IT-stöd
  • Kom överens om hur ni bäst kan samarbeta utan att störa varandra
  • Lös potentiella irritationsmoment kring praktiska frågor som disk, stökiga skrivbord, ytterkläder, väskor m.m.

Mer information om undersökningsresultatet och Kontorsbarometern finns på www.kontorsbarometern.se, där det också går att filtrera svaren på kön, ålder och geografi.

Hur stressad upplever du att du är i din nuvarande arbetssituation?

Mycket stressad 7%
Ganska stressad 39%
Inte särskilt stressad 43%
Inte alls stressad 10%
Vet ej/kan ej svara 1%


Vad av följande på din arbetsplats upplever du påverkar din stressnivå negativt?

För stor arbetsbörda 42%
Kollegor som stör när jag arbetar vid mitt skrivbord 34%
Opålitlig teknisk utrustning (t.ex. skrivare, konferenstelefoner) 30%
Den allmänna ljudnivån på kontoret 28%
Brist på platser att jobba i lugn och ro 24%
Brist på platser att ostört ta telefonsamtal 21%
Svårt att få tag på kollegor för hjälp eller avstämningar etc. 21%
Bristfällig internetuppkoppling 19%
Tråkig eller oinspirerande kontorsinredning 19%
Mobiltelefonsignaler 16%
Dålig mobiltäckning 11%
Disk som står framme 10%
Andra kollegors stökiga skrivbord 6%
Inget av ovanstående 9%
Vet ej/kan ej svara 2%

Fakta Kontorsbarometern
Kontorsbarometern är en undersökning som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. I årets undersökning har 2036 svenskar deltagit. Alla respondenter arbetar på kontor och är mellan 18 till 65 år. Insamlingen skedde med digitala enkäter via e-post och utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes i januari 2014 av United Minds.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström
HR-chef
Tel: 070- 968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 90 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 188 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se