Stark värdeökning på 2,2 mdkr under första kvartalet

2015-04-29

Första kvartalet innebar ett ökat driftnetto och ett förbättrat räntenetto för Vasakronan. I kombination med ökande fastighetsvärden på 2,4 procent ger det ett resultat efter skatt på 1 926 mkr (420).  

  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 1 499 mkr (1 469).
  • Uthyrningsgraden ökade till 92,2 procent (91,1). 
  • Driftnettot var oförändrat i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 1 039 mkr (1 025).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 717 mkr (684) till följd av ett förbättrat räntenetto men även av ett ökat driftnetto
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 2 227 mkr (521), vilket motsvarar en värde-ökning på 2,4 procent (0,6). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 94,6 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till -501 mkr (-667) till följd av sjunkande långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt ökade till 1 926 mkr (420).

Efterfrågan på kontors- och butikshyresmarknaden var fortsatt hög. I beståndet genomfördes nyuthyrningar motsvarande en årshyra om 101 mkr (94) och omförhandlingar genomfördes med en ny utgående hyra som i genomsnitt överstiger den tidigare med 3,3 procent. Bland annat blev fastigheten Repslagaren i centrala Lund fullt uthyrd genom ett femårigt avtal med Lunds kommun.

Värdet på fastigheterna ökade med 2,4 procent under årets första kvartal. Störst var ökningen i Göteborg och Stockholm där värdet ökade med närmare 3 procent. Värdeförändringen förklaras främst av sänkta avkastningskrav.

– Låga räntor i kombination med god efterfrågan på hyresmarknaden gör att mycket kapital söker sig till fastighetssektorn. Den höga kvaliteten i vår fastighetsportfölj och potentialen i vår projektutveckling ger goda förutsättningar för en stark värdeutveckling under 2015, vilket också den kraftiga värdeuppgången under första kvartalet indikerar, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Under kvartalet kompletterades beståndet i Göteborg med kontors- och handelsfastigheten Inom Vallgraven 22:3 på Kungsgatan genom en bytesaffär med Eklandia. Fastigheten består av centralt belägna kontors- och butikslokaler om totalt 1 600 kvadratmeter.

Satsningen i Frösunda längs med E4 i Solna fortsätter i och med att ett avtal om förvärv av en byggrätt för ett kontorshus på 16 000 kvm har träffats med Peab.

I Kista färdigställdes under kvartalet nybyggnaden av 19 000 kvadratmeter kontor i fastigheten Modemet 1. Med den nybyggda fastigheten kompletterar Vasakronan sitt bestånd i Kista Terrass med ytterligare en modern och fullt uthyrd kontorsfastighet.

För mer information, vänligen kontakta:


Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 95 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se