Moody’s bekräftar Vasakronans rating med betyget A3, stabila utsikter

2024-07-01

Den starka ratingen från Moody’s speglar Vasakronans position som det största kommersiella fastighetsbolaget i den svenska kontorsmarknaden. Ratingen lyfter även fram Vasakronans dominerande position avseende kvaliteten på fastigheterna samt den höga andelen hyresgäster inom offentlig sektor. Moody’s förväntar sig en fortsatt stark efterfrågan på Vasakronans lokaler samt att investerare visar ett robust intresse för svensk fastighetsmarknad.

Dessutom konstaterar Moody’s att kreditbetyget balanserar god hyrestillväxt, stark likviditet och god tillgång till både bankfinansiering och obligationsmarknader. Moody’s lyfter även fram sannolikheten för statligt stöd genom den starka kopplingen till bolagets ägare Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag och den största emittenten bland statsnära bolag på den svenska och norska kapitalmarknaden. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgår till cirka 175 miljarder kronor. Bolagets målsättning är att ha en så diversifierad finansieringsstruktur som möjligt, både avseende löptider och finansieringskällor. Sedan ratingen togs upp 2018 har finansieringen breddats ytterligare mot nya obligationsinvesterare i Europa och Asien.

Per den 31 mars 2024 uppgick Vasakronans totala skuld till cirka 77 mdkr med en genomsnittlig kapitalbindningstid om 5,2 år. 54 mdkr av skulden utgjordes av icke säkerställda obligationer fördelat på åtta valutor. 86 procent av obligationerna var gröna.

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Nystedt
Finanschef
Tel: 070-686 25 41
E-post: thomas.nystedt@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Thomas Nystedt

Thomas Nystedt

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 175 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 167 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se