Moody’s bekräftar Vasakronans rating med betyget A3, stabila utsikter

2022-04-04

Den starka ratingen bygger som tidigare på Vasakronans högkvalitativa fastighetsportfölj, en hög andel hyresgäster med offentlig verksamhet, goda finansiella nyckeltal samt den starka kopplingen till bolagets ägare Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Moody’s lyfter även fram bolagets höga andel miljöcertifierade fastigheter i sin analys. Förutom lägre driftkostnader ser Moody’s att miljöcertifierade fastigheter säkerställer att beståndet är långsiktigt attraktivt och konkurrenskraftigt. Per den 31 december 2021 var 94 procent av förvaltningsbeståndet miljöcertifierat varav 82 procent fick betyget LEED Guld eller högre.

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag och en av de största emittenterna bland företag på den svenska och norska kapitalmarknaden. Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgår till cirka 182 miljarder kronor. Bolagets finansiella målsättning är att ha en så diversifierad finansieringsstruktur som möjligt, både avseende löptider och finansieringskällor. Sedan ratingen togs upp 2018 har finansieringen breddats ytterligare mot nya obligationsinvesterare i Europa och Asien.

Per den 31 december 2021 uppgick Vasakronans totala skuld till cirka 74 mdkr med en genomsnittlig kapitalbindningstid om 5,5 år. 52,4 mdkr av skulden utgjordes av icke säkerställda obligationer fördelat på sju valutor. Cirka 83 procent av obligationerna var gröna.

Klicka här för att läsa Moody’s Vasakronan Credit Opinion i sin helhet.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Nystedt
Finanschef
Tel: 070-686 25 41
E-post: thomas.nystedt@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

uppfinnaren2 vasakronan

uppfinnaren2 vasakronan

Fotograf: Gonzalo Irigoyen

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 182 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 168 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se