Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar mer miljövänligt på kontoret. När det gäller att spara energi ligger kontoret ännu längre efter. 1 av 3 stänger inte av datorn när de lämnar kontoret för dagen. Kollegorna bedöms ta mindre hänsyn till miljön än vad man själv gör.

Kontorsbarometern är Vasakronans återkommande undersökning om kontorsanställdas vanor och åsikter. I Sverige jobbar en heltidsanställd ungefär 225 av årets dagar och totalt finns 2,1 miljoner kontorsanställda. I vilken utsträckning vi agerar miljövänligt på kontoret har därför stor betydelse. Undersökningen visar att kontoret hamnar efter hemmet när det gäller hänsyn till miljön, och avståndet ökar jämfört med tidigare. Bara 7 procent anger att de är mer miljömedvetna på kontoret än hemma.

– Kontoret står ofta för en stor del av arbetsgivarens miljöpåverkan. Den senaste Kontorsbarometern visar att många slösar med energi på jobbet. Men det finns många sätt att miljöanpassa kontoret och alla har möjlighet att bidra. Det är de små förändringarna, utförda av många, som tillsammans gör skillnad för att skapa ett grönare kontor, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Enligt undersökningen är de vanligaste miljöåtgärderna på kontoren att lämna papper i pappersåtervinningen, återvinna glas och tomburkar samt släcka lamporna när man lämnar arbetsplatsen. Kontorsanställda är däremot inte lika bra på energisparande åtgärder. 32 procent anger att de inte stänger av datorn när de går hem och 44 procent drar inte ur laddare när de inte används. Kvinnor tycks vara mer noggranna än män med att spara energi på olika sätt.

– Arbetsgivaren kan göra mycket när det gäller belysning, värme och ventilation, vilket kan ge stora miljövinster. Medarbetarna behöver också få veta hur de på bästa sätt kan agera mer miljömedvetet, till exempel skriva ut dubbelsidigt eller stänga av datorer och annan utrustning när arbetsdagen är slut. Det är enkla men viktiga åtgärder för att minska kontorets totala miljöpåverkan, säger Anna Denell.

När respondenterna får svara på vilka miljö- och klimatlösningar de känner till att de har på sitt kontor dominerar traditionella lösningar som källsortering av avfall och lågenergilampor. Energibesparande åtgärder som närvarostyrd belysning och ventilation, grön el och grön IT är enligt respondenterna långt mindre förekommande på svenska kontor. Samtidigt finns det ett stort intresse bland de anställda för att arbetsgivaren ska arbeta för en mer miljövänlig arbetsplats och genomföra åtgärder för att kontoret ska förbruka mindre energi.

– Det är glädjande att så många vill arbeta på miljövänliga kontor. Tre av fyra tycker att det är viktigt att arbetsgivaren genomför åtgärder för att kontoret ska bli mer miljövänligt. Arbetsgivare har därför mycket att vinna på att erbjuda lösningar som är enkla för medarbetarna att använda i vardagen. Då uppnår man både minskad miljöpåverkan och nöjdare medarbetare, säger Anna Denell.

Kontorsanställda är mer kritiska till kollegornas agerande för miljön, och anser att de själva är mer miljövänliga i vardagen. Många anser att kollegorna är sämre på att färdas miljövänligt till jobbet, stänga av datorn och att de oftare skriver ut papper i onödan. Exempelvis bedömer hela 63 procent att kollegorna inte drar ur laddare som inte används.

Mer information om undersökningsresultatet och Kontorsbarometern hittar du på www.kontorsbarometern.se. Där kan du också filtrera svarsunderlaget på kön, ålder och geografi.

 Tips – bli miljösmart på kontoret:

  • Hur åker du till jobbet? Bäst är att gå, cykla eller åka kollektivt.
  • Om du får mat över hemma, ta med den i matlåda som lunch nästa dag.
  • Klä på och av dig. Om inomhusklimatet får variera lite efter utomhustemperaturen kan du spara mycket energi.
  • Källsortera avfall. Returpapper, tomglas, matavfall, elektronik m m ska hanteras som olika fraktioner.
  • Låt datorn, bildskärmen och andra apparater få ledigt när du går hem. Standby-läge drar mer energi än du tror.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Denell
Hållbarhetschef
Tel: 070-968 15 81
E-post: anna.denell@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel:072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Fakta Kontorsbarometern
Kontorsbarometern är en undersökning som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. I årets undersökning har 2 025 svenskar deltagit. Alla respondenter arbetar på kontor och är mellan 18 till 65 år. Insamlingen skedde med digitala enkäter via e-post och utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes i september 2012 av United Minds.