Chef i eget rum minskar delaktighet och trivsel

2014-09-01

Chefernas närvaro på svenska kontor varierar. 6 av 10 chefer har eget rum, trots att det finns många fördelar för ledarskapet med att sitta tillsammans med medarbetarna. Den främsta effekten av att ha chefen i närheten, enligt medarbetarna själva, är möjligheten till kontinuerlig feedback. Kontorsbarometern från Vasakronan visar att 3 av 10 chefer upplever att deras kontor inte underlättar delaktighet i medarbetarnas arbete.

Enligt Kontorsbarometern sitter 59 procent av cheferna på svenska kontor i eget rum. Chefer med personalansvar sitter i ännu högre utsträckning i eget rum än chefer utan personalansvar. Ju öppnare kontorets planlösning är, desto mer delaktig blir chefen. Chefer som sitter i öppna planlösningar är, i jämförelse med dem som sitter i eget rum, mer positiva till hur kontoret bidrar till deras delaktighet i medarbetarnas dagliga arbete.

– Det går att se ett samband mellan avståndet till chefen och medarbetarnas produktivitet och trivsel. Om chefen upplevs som närvarande och synlig på kontoret kan det leda till bättre stämning och en mer harmonisk arbetssituation. Medarbetarna känner då att de har möjlighet till löpande återkoppling och dialog. Kontorsutformningen ska underlätta för chefer att vara delaktiga i medarbetarnas dagliga arbete. Det måste också finnas möjlighet för medarbetarna att prata avskilt med chefen när de behöver det, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

De effekter som uppskattas mest med chefens närhet till medarbetarna är möjligheten till feedback och att det bidrar till mindre hierarkier på jobbet. Bland dem som sitter i öppna planlösningar tycker ännu fler att närheten till chefen gör det lättare att få löpande feedback. Yngre kontorsanställda upplever en större positiv effekt än äldre av att ha chefen i närheten, till exempel att stämningen på kontoret blir bättre.

– Medarbetarnas uppfattning om ledarskapet påverkas av vilken utformning kontoret har. Det finns vissa kontorslösningar som kan ha positiva effekter på ledarskapet. Vi ser att öppna och flexibla planlösningar kan bidra till ökad delaktighet och förståelse för vad olika roller i organisationen arbetar med. Vi ser också en positiv social effekt i de öppnare kontorslösningarna, där det ofta finns fler och bättre ytor för att umgås under mer informella former. Att yngre medarbetare uppskattar att ha chefen i närheten är bra att tänka på om man vill rekrytera unga talanger, säger Cecilia Söderström.

Det råder delade meningar om hur chefernas närvaro påverkar kreativiteten. 27 procent tycker att medarbetarna blir mer kreativa av att chefen sitter nära medarbetarna, medan 56 procent menar att medarbetarna inte blir mer kreativa av att sitta nära chefen. Cheferna själva är mer positiva till att den egna närvaron påverkar kreativiteten på kontoret. 37 procent av dem anser att medarbetarna blir mer kreativa av att chefen sitter i närheten.

Kontorsbarometern har genomförts av United Minds på uppdrag av Vasakronan. Mer information om resultatet och undersökningen finns på www.kontorsbarometern.se. Där går det också att filtrera svaren på kön, ålder och geografi.

Om du tänker på utformningen av dina nuvarande kontorslokaler, i vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?
Kontorsutformningen underlättar för mig att vara delaktig i mina medarbetares dagliga arbete. (Bas: 534 chefer) 

Mycket stor utsträckning 21%
Ganska stor utsträckning 46%
Inte särskilt stor utsträckning 24%
Inte alls   5%


I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden?
Kontorsutformningen underlättar för mig att vara tillgänglig när mina medarbetare behöver prata med mig personligen (dvs. i ett fysiskt möte).
(Bas: 534 chefer)

Mycket stor utsträckning 34%
Ganska stor utsträckning 44%
Inte särskilt stor utsträckning 15%
Inte alls   4%

Hur sitter du på din arbetsplats idag?
(Bas: 534 chefer)

Eget rum 59%
Storrum (2-5 personer) 19%
Öppet landskap (mer än 5 personer) 17%
Ingen fast arbetsplats (flexkontor eller aktivitetsbaserat kontor)   4%

I vilken utsträckning håller du med om följande effekter av att chefen sitter bland medarbetarna och inte avskilt, t.ex. i ett eget rum?
(Bas: 2036 kontorsanställda)
Andel i % som instämmer i respektive påstående i ganska eller mycket stor utsträckning

Gör det enklare att få kontinuerlig feedback från chefen 58%
Bidrar till mindre hierarkier på kontoret         48%
Medarbetare känner sig övervakade            45%
Medarbetare känner sig mer stressade 41%
Medarbetare blir mer produktiva 41%
Bidrar till en bättre stämning på kontoret      39%
Bidrar till en mer harmonisk arbetssituation  31%
Medarbetare blir mer kreativa 27%

Fakta Kontorsbarometern
Kontorsbarometern är en undersökning som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. I årets undersökning har 2036 svenskar deltagit. Alla respondenter arbetar på kontor och är mellan 18 till 65 år. Insamlingen skedde med digitala enkäter via e-post och utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes i januari 2014 av United Minds.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström
HR-chef
Tel: 070- 968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 89 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 189 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se