1 av 4 kan inte jobba ostört på kontoret

2014-06-16

Antal kvadratmeter per anställd blir mindre och kontorslandskap allt vanligare i Sverige. Medarbetarnas arbetssituation beror i hög grad på hur kontoret är utformat. Många har sällan eller aldrig möjlighet att arbeta ostört, och i öppna kontorslandskap är den siffran hela 44 procent. Nästan varannan som jobbar i landskap upplever också att de inte kan prata ostört i telefon. Det visar nya siffror från Kontorsbarometern, Vasakronans återkommande kontorsundersökning.

Uppskattningsvis arbetar omkring 2,3 miljoner svenskar på kontor. Enligt Kontorsbarometern, som har ställt frågor till drygt 2 000 kontorsanställda runt om i hela Sverige, tillbringas 76 procent av arbetstiden på kontoret. Det betyder att en heltidsanställd under ett år tillbringar ungefär 1 370 timmar på kontoret.

Arbetsplatsens utformning påverkar i hög grad möjligheterna för medarbetarna att utföra sitt jobb på ett bra sätt. Av dem som svarat i Kontorsbarometern sitter 43 procent i egna rum, 27 procent i öppet kontorslandskap och 24 procent i så kallade storrum.

Nästan hälften av alla kontorsanställda kan ofta eller alltid arbeta ostört i sina nuvarande lokaler, men bland dem som sitter i öppet kontorslandskap anser hela 44 procent att de sällan eller aldrig kan arbeta ostört. Möjligheten till ostörda möten med kollegor eller chefer skiljer sig också beroende på planlösning. Av dem som har ett eget rum kan 37 procent alltid ha möten med andra medarbetare utan att störas, medan samma siffra för öppna kontorslandskap är 16 procent. Samtidigt pågår en tydlig trend mot allt mer yteffektiva och öppna planlösningar.

– Många kontor är inte utformade för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Då blir varken arbetssätt eller medarbetarnas upplevelse av kontoret särskilt bra. Rätt utformad kan kontorsmiljön leda till både ökad kreativitet, produktivitet och flexibilitet. Det viktiga är att man tänker till redan från början och funderar över vart verksamheten är på väg och hur lokalen ska utformas för att stödja mål och visioner. Utformar man kontoret medvetet och smart kan det ge verksamheten och medarbetarna både stöd och inspiration, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Aktivitetsbaserade kontor med olika miljöer för olika aktiviteter, till exempel en tyst zon för koncentrerat arbete och en mixad zon där även besökare kan arbeta, blir allt vanligare. Microsoft, SJ och Försäkringskassan i Stockholm är exempel på företag och verksamheter som valt en sådan lösning. I en aktivitetsbaserad kontorslösning har medarbetarna normalt ingen fast arbetsplats, utan väljer plats efter den typ av arbete som ska utföras.

– Vi sitter själva i ett aktivitetsbaserat kontor sedan drygt ett år tillbaka. För oss fungerar det väldigt bra, men vi har också gjort vår hemläxa ordentligt och har dessutom ett bra IT-stöd. Det gör att vi kan arbeta väldigt flexibelt, både på kontoret och från andra platser. Sen vi flyttade in har vi haft över 5 000 besökare, som varit nyfikna på hur ett aktivitetsbaserat kontor kan se ut och fungera. Men lösningen är olika för alla och därför är det viktigt att ha en arbetsplatsstrategi som utgår ifrån medarbetarnas och verksamhetens behov. Den smarta arbetsplatsen tillåter alla medarbetare att både ha möten, arbeta ostört och koppla av med kollegorna under informella former, säger Cecilia Söderström.

Kontorsbarometern har genomförts av United Minds på uppdrag av Vasakronan. Mer information om resultatet och undersökningen finns på www.kontorsbarometern.se. Där går det också att filtrera svaren på kön, ålder och geografi.

På ett ungefär, hur stor del av din arbetstid tillbringar du på kontoret respektive på annan plats? (ange i % 1-100)
På kontoret 76%
På annan plats 24%

Hur sitter du på din arbetsplats idag?
Eget rum 43%
Öppet landskap 27%
Storrum (2-5 personer) 24%
Ingen fast arbetsplats   4%
Inget av ovanstående   1%

Tillåter utformningen av dina kontorslokaler att du kan göra följande saker på ett bra sätt?
Arbeta ostört 
Alltid eller ofta 48%
Ibland 27%
Sällan eller aldrig                                        25%
Vet ej 1%

Tala ostört i telefon
Alltid eller ofta 53%
Ibland 21%
Sällan eller aldrig 26%
Vet ej   1%

Ha ett ostört möte med kollegor eller chef
Alltid eller ofta 57%
Ibland 23%
Sällan eller aldrig 18%
Vet ej   1%

Ha ett spontant arbetsmöte med kollegor
Alltid eller ofta 64%
Ibland 22%
Sällan eller aldrig 12%
Vet ej   2%

Fakta Kontorsbarometern
Kontorsbarometern är en undersökning som speglar kontorsanställdas åsikter i frågor som rör kontor och arbetsmiljö. I årets undersökning har 2036 svenskar deltagit. Alla respondenter arbetar på kontor och är mellan 18 till 65 år. Insamlingen skedde med digitala enkäter via e-post och utskicken gjordes i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region. Undersökningen genomfördes i januari 2014 av United Minds.

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström
HR-chef
Tel: 070- 968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 88 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se