Vasakronan är en av de största låntagarna bland svenska företag.

Upplåningen per 30 september 2023 uppgick till 77,1 miljarder kronor. Vasakronan ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Vasakronans upplåningsstrategi är att ha en diversifierad finansiering med upplåning både i kapital- och bankmarknad med goda reserver i form av en kreditfacilitet med bolagets ägare.

Vasakronan erbjuder marknaden kontinuerliga emissioner av företagscertifikat och obligationer. Obligationer med en kort återstående löptid förlängs gärna på längre löptider. Med frekventa, mindre emissioner erhålls en jämnare förfallostruktur i låneportföljen, vilket minskar finansieringsrisken. All upplåning i främmande valuta säkras via valutaderivat till svenska kronor.

Fördelning av Vasakronans finansieringskällor, 30 september 2023:

Har du frågor kring finansiering?

Kontakta vår finanschef Thomas Nystedt.

Thomas Nystedt

Finanschef 070-686 25 41 · 08-566 205 41

Vasakronans senaste årsredovisning hittar du bland finansiella rapporter.

Här hittar du finansiella rapporter.