Vasakronan är en av de största låntagarna bland svenska företag. Upplåningen per 31 mars 2023 uppgick till 76,5 miljarder kronor. Vasakronan ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Vasakronans upplåningsstrategi är att ha en diversifierad finansiering med upplåning både i kapital- och bankmarknad med goda reserver i form av en kreditfacilitet med bolagets ägare.

Vasakronan erbjuder marknaden kontinuerliga emissioner av företagscertifikat och obligationer. Obligationer med en kort återstående löptid förlängs gärna på längre löptider. Med frekventa, mindre emissioner erhålls en jämnare förfallostruktur i låneportföljen, vilket minskar finansieringsrisken. All upplåning i främmande valuta säkras via valutaderivat till svenska kronor.

Fördelning av Vasakronans finansieringskällor, 31 mars 2023.

Har du frågor angående Vasakronans finansiering?
Kontakta vår finanschef Thomas Nystedt.