Köpvillkor för Vasakronans e-handel

ALLMÄNNA VILLKOR VID BESTÄLLNING AV RESURSER, VAROR OCH TJÄNSTER I VASAKRONANS E-HANDEL
Gäller för näringsidkare och från och med 2022-10-17.

1. Allmänt
Vasakronan AB (publ), org.nr 556061-4603, (”Vasakronan”) säljer resurser, varor och tjänster på elektronisk väg (”Vasakronans e handel”). Dessa allmänna villkor gäller för beställningar som görs i Vasakronans e-handel av en näringsidkare (”Kunden”), om det inte före beställningen meddelas något annat.

För beställningar som görs av konsument gäller istället allmänna villkor för konsument.

2. Beställning och bekräftelse
Genom att göra en beställning i Vasakronans e-handel accepterar Kunden dessa allmänna villkor. Ett bindande avtal ingås först när Vasakronan har skickat en skriftlig bekräftelse. Kunden ska kontrollera att bekräftelsen stämmer och ska snarast meddela Vasakronan om något inte stämmer.

Villkoren för avtalet som ingås framgår av bekräftelsen och de allmänna villkoren. Vid motstridighet ska innehållet i bekräftelsen gälla framför innehållet i allmänna villkoren.
Den som genomför beställningen ska säkerställa sin rätt att göra beställningen i Kundens namn.

3. Resurser, varor och tjänster
Utbudet av resurser, varor och tjänster framgår på den plattform för Vasakronans e-handel där beställningen kan göras. Vasakronan reserverar sig för slutförsäljning, tryckfel, fel på produktbilder och/eller felaktig information. Eventuell slutförsäljning framgår av respektive plattform för Vasakronans e-handel eller av bekräftelsen som skickas per e-post efter att beställningen har gjorts.

Varor
Vid beställning av en vara kan Kunden, efter mottagandet av bekräftelsen, hämta den under helgfria vardagar mellan kl. 08.00-17.00 vid receptionen i den fastighet eller Arena dit beställningen har gjorts. Varan finns tillgänglig för avhämtning under 14 dagar från bekräftelsen. Öppet köp gäller inte.

Tjänsten Mötesrum
Vid bokning av tjänsten Mötesrum får Kunden tillgång till det bokade mötesrummet vid mötestidens början. Den person hos Kunden som ansvarar för bokningen, får en digital nyckel eller ges på annat sätt tillgång till det bokade mötesrummet. I tjänsten Mötesrum ingår alltid förfriskningar i form av kaffe/te och vatten samt lättare förtäring såsom frukt eller småkakor, om Kunden som bokar tjänsten inte är medlem i Vasakronan Arena.

För medlem i Vasakronan Arena innebär tjänsten Mötesrum att Kunden får tillgång till ett mötesrum (utan förfriskningar och förtäring) och när förfriskningar och förtäring önskas behöver mötesservice också bokas enligt nedan.

Kunden kan kostnadsfritt avboka tjänsten Mötesrum senast 1 timme före mötestidens början. Vid senare avbokning debiteras Kunden fullt pris för bokningen.

Mötesservice
Om Kunden beställer mötesservice till tjänsten Mötesrum levereras maten till mötesrummet på överenskommen tid och självservering gäller. Vid beställning och önskad leverans under kontorstid (d.v.s. vardagar mellan kl. 8.00-17.00) kan maten vanligen levereras efter 2 timmar efter beställningen.

Kunden kan kostnadsfritt avboka beställd mötesservice senast 24 timmar före mötestidens början. Vid senare avbokning debiteras Kunden fullt pris för beställningen.

Vasakronan anlitar underleverantörer för leverans av mat. Vasakronan garanterar inte att uppgifter om ingredienser på plattformen för Vasakronans e-handel, är fullständiga och/eller korrekta. Om den som ska äta maten har särskilda matpreferenser, allergier eller liknande, behöver personen själv ta kontakt med Vasakronans kundservice (se punkt 12 nedan).

Dagspass till Arenor
Medlem i Vasakronan Arena har möjlighet att köpa s.k. dagspass som ger en person tillträde till en Arena under en dag, i den utsträckning som följer av medlemsavtal och allmänna villkor för Vasakronan Arena. Om en person med dagspass nekas tillträde till Arenan på grund av att Arenans maxkapacitet har uppnåtts eller av annan anledning avbokas köpet av dagspasset och betald ersättning krediteras. Medlem kan kostnadsfritt avboka ett dagspass, om avbokningen görs före kl. 24.00 dagen innan dagspasset ska gälla. Vid senare avbokning debiteras hela kostnaden för dagspasset.

4. Avbokning
Om inget särskilt angående avbokning anges ovan under punkt 3 kan Kunden kostnadsfritt avboka resurser och tjänster senast 48 timmar före den avtalade resursen eller tjänsten ska tillhandhållas.

5. Reklamationer
Vid fel eller dröjsmål ska Kunden snarast, men senast inom 14 dagar från felet/dröjsmålet upptäcktes eller borde ha upptäckts, reklamera till Vasakronans kundservice. Kunden förlorar rätten att göra felet/dröjsmålet gällande om Kunden reklamerar för sent.

6. Vasakronans ansvar m.m.
Vasakronan ansvarar endast för förlust eller skada som uppkommer för Kunden till följd av fel eller dröjsmål som orsakats genom Vasakronans vårdslöshet. Vasakronan är inte, med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande, skyldigt att ersätta Kundens följdskada eller indirekta skada. Kunden är alltid skyldig att begränsa sin skada.

Vasakronan har rätt att välja mellan antingen prisavdrag, avhjälpande eller omleverans vid fel eller dröjsmål. Prisavdrag gäller endast för sådana skäliga och förutsebara kostnader som Kunden drabbats av och som Kunden kan verifiera, dock maximalt uppgående till det totala beloppet för beställningen. Vidare kan prisavdraget aldrig uppgå till mer än fyra (4) gånger av det vid tidpunkten gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken.

7. Priser
Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms och finns på plattformen för Vasakronans e-handel. Mervärdesskatt tillkommer med det belopp som framgår när Kunden ska genomföra beställningen.

8. Betalningar
Kunden ska betala mot faktura. På uppdrag av Vasakronan skickar Svea Ekonomi AB (publ) eller Payer Financial Services AB fakturan till Kunden vid utgången av den kalendermånad som beställningen görs. Betalningsfristen är trettio (30) dagar.
Vid försenad betalning är Kunden skyldig att betala ränta enligt räntelagen samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokostnader enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

9. Ändring av allmänna villkoren
Vasakronan har rätt att när som helst ensidigt ändra allmänna villkoren genom att publicera den nya versionen på plattformen för Vasakronans e-handel.

Den version av allmänna villkoren som finns publicerad vid tidpunkten för beställningen gäller för Kundens beställning.

10. Force majeure m.m.
Vasakronan är inte skyldigt att fullgöra sina åtaganden eller betala skadestånd om åtagandena inte alls eller endast till en onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av omständighet som Vasakronan inte råder över och inte heller har kunnat förutse.

Vasakronan är inte heller skyldigt att fullgöra sina åtaganden för beställning och/eller leverans av sådana resurser, varor och tjänster, för det fall åtagandet är beroende av en underleverantör eller annan part, som visar sig tillfälligt inte leverera och detta inte beror på Vasakronans agerande.

11. Personuppgifter
Vasakronan är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som utförs i alla helägda bolag inom Vasakronan-koncernen. Personuppgifter behandlas huvudsakligen för att fullgöra och administrera rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Utförlig information om behandling av personuppgifter finns på www.vasakronan.se/gdpr.

Vid underleverantörers behandling av personuppgifter gäller den information som lämnas av respektive underleverantör.

12. Kontakt
Om Kunden behöver komma i kontakt med Vasakronan i anledning av en beställning i Vasakronans e-handel ska Vasakronans kundservice kontaktas, se nedan.

Resurser, varor och tjänster som erbjuds i Vasakronans e-handel tillhandahålls av:
Vasakronan AB (publ), org.nr 556061-4603
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 36
Postadress: Box 30074, 104 25 Stockholm
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556061460301
E post: kundservice@vasakronan.se
Telefon: 08-556 205 00
_____________________________