Information om vattendomsansökan

Information om vattendomsansökan
– Sperlingens Backe 47

I samband med arbetet med ny detaljplan för del av kvarteret Sperlingens Backe, Stadsbyggnadskontorets dnr 2014-00404, har Fastighets AB Skjutsgossen nr 8 & Co KB (Vasakronan) beslutat att bolaget ska ansöka om tillstånd till vattenverksamhet.

Samråd enligt miljöbalken

Fastighets Ab Skjutsgossen Nr 8 & Co Kb (nedan ”Vasakronan”) kommer, i samband med arbetet med en ny detaljplan för del av kvarteret Sperlingens Backe, ansöka om tillstånd för bortledande av grundvatten inom fastigheten Stockholm Sperlingens Backe 47. Fastigheten ligger i nordöstra hörnet av Birger Jarlsgatan/Grev Turegatan, i kvarteret Sperlingens Backe.

Den planerade vattenverksamheten består av grundvattenbortledning under en kort tid för att kunna genomföra arbeten i källarplan.

Med hänsyn till det teknikval som Vasakronan avser att använda bedöms påverkansområdet för vattenverksamheten inte att sträcka sig utanför fastigheten Sperlingens Backe 47. Ansökan om tillstånd till bortledande av grundvatten görs med stöd av 11 kap 9 § 2 st miljöbalken.

Inför tillståndsprocessen ska samråd hållas enligt miljöbalken och Vasakronan inbjuder härmed till samråd. Innan ansökan lämnas in till domstol ska samråd hållas med intressenter, myndigheter, organisationer och kringboende som berörs av projektet. Syftet är att ge möjlighet att lämna synpunkter som Vasakronan kan ta hänsyn till i den fortsatta planeringen.

Samrådet pågår fram till den 12 februari 2020 och samrådsunderlaget finns nedan. Synpunkter lämnas skriftligt till Johan Sundberg, johan.sundberg@vasakronan.se alternativt till Johan Sundberg c/o Vasakronan, Box 30074, 104 25 Stockholm.

Samrådsunderlag