ANVÄNDARVILLKOR
FÖR VASAKRONANS MOBILAPPLIKATION

Gäller från och med 2022-04-29.

Din integritet
Din integritet är viktig för oss på Vasakronan. Vasakronan behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och all behandling omgärdas av lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår hemsida vasakronan.se/gdpr

1. Allmänt
Dessa användarvillkor (”Villkor”) är tillämpliga mellan dig som användare och Vasakronan AB (publ), org.nr 556061-4603, (”Vasakronan”, ”vi”, ”oss”) när du använder Vasakronans
mobilapplikation.

För att använda Vasakronans mobilapplikation måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att bli bunden av Villkoren. Vasakronans mobilapplikation får endast användas för de funktioner som vid var tid finns tillgängliga i Vasakronans mobilapplikation för dig som användare.

Genom att använda Vasakronans mobilapplikation bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat att vara bunden av Villkoren. Genom att använda Vasakronans mobilapplikation bekräftar du även att du har tagit del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter på vasakronan.se/gdpr

2. Tjänsten
I Vasakronans mobilapplikation får du som arbetar i Vasakronans fastigheter tillgång till ett flertal funktioner. Vasakronans mobilapplikation utgör en plattform för kommunikation mellan dig och Vasakronan samt övriga personer som använder Vasakronans mobilapplikation och du kan beställa resurser, varor och tjänster.

3. Registrering
För att använda Vasakronans mobilapplikation måste du skapa ett konto. Registreringen kräver ditt för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och lösenord. Du får ett e-postmeddelande från Vasakronan med en kod som du måste ange i Vasakronans mobilapplikation tillsammans med din e-postadress och det lösenord som du väljer för att bekräfta din registrering och aktivera kontot.

4. Tredjepartsapplikationer
Vasakronans mobilapplikation kan innehålla tredjepartsprogram, -webbplatser och -tjänster (”Tredjepartsapplikationer”) för att tillhandahålla innehåll och/eller tjänster till dig och publicera länkar i sina tjänster till webbplatser som underhålls av tredje part. Tredjeparts-applikationerna har sina egna användarvillkor och integritetsinformation. Din användning av dessa Tredjepartsapplikationer kommer att styras av och omfattas av sådana villkor och integritetsinformation. Vasakronan ansvarar inte för tredje parts leveranser av sådana Tredjepartsapplikationer.

5. Vasakronans ansvar och rättigheter
Vasakronans mobilapplikation tillhandahålls ”som den är” utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. Vasakronan garanterar ingen specifik tillgänglighet, kvalitet eller lämplighet för ett visst syfte och ger inga garantier för att Vasakronans mobilapplikation alltid är fri från fel eller avbrott. Din användning av Vasakronans mobilapplikation sker uteslutande på egen risk. I den utsträckning som det är tillåtet enligt tvingande svensk rätt ansvarar Vasakronan inte för dina eller tredje parts direkta, indirekta eller andra skador av något slag. Vasakronan ansvarar inte under några omständigheter för eventuella krav mot dig från tredje part.

Vasakronans mobilapplikation utvecklas kontinuerligt och kan därför komma att ändras löpande så som Vasakronan anser nödvändigt och/eller lämpligt. Ändringar kan till exempel innefatta nya funktioner eller ny behandling av dina personuppgifter. Vasakronan förbehåller sig därför rätten att använda de personuppgifter som du lämnar i Vasakronans mobilapplikation för detta syfte. Vidare har Vasakronan rätt att dela personuppgifter med Vasakronans systemleverantör Hydda Work AB, och dennes koncern, för Hydda Work AB:s och dess koncerns egna syften. Uppgifter aggregeras och/eller anonymiseras där så är lämpligt och möjligt.
Vidare förbehåller Vasakronan sig rätten att ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Vasakronans mobilapplikation så som Vasakronan finner det lämpligt, oavsett anledning.
Vasakronan äger rätt att, helt eller delvis, till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har Vasakronan rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

6. Användarens ansvar och rättigheter
Vasakronan tillhandahåller Vasakronans mobilapplikation till dig som slutanvändare. Under förutsättning att du följer Villkoren ger Vasakronan dig en personlig, begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke-överlåtningsbar rätt och licens att ladda ner, installera och använda Vasakronans mobilapplikation på din enhet. Din användning av Vasakronans mobilapplikation regleras i dessa Villkor.

Ditt användarkonto är personligt och dina kontouppgifter ska hållas hemliga och får inte delas med andra. Du ansvarar för all användning av Vasakronans mobilapplikation som sker genom ditt konto. Om du misstänker att någon obehörig person använder ditt konto ska du omgående anmäla detta till Vasakronans kundservice.

Du som slutanvändare garanterar att du i) inte befinner dig i ett land som är föremål för ett amerikanskt handelsförbud eller som har utsetts av USA:s regering som ett ”terroriststödjande” land och (ii) inte är listad på någon amerikansk regerings lista över förbjudna eller begränsade parter.

Du ansvarar för att de uppgifter som har lämnats vid registrering är korrekta och att e postadressen är aktiv samt att de inlägg du publicerar i Vasakronans mobilapplikation inte är kränkande, nedsättande, skadligt, rasistiskt eller etniskt stötande, sexuellt explicit eller gör intrång i immateriell rättighet eller någons personliga integritet. Vasakronan har rätt att ändra ditt användarnamn och radera dina inlägg om de, enligt Vasakronans uppfattning, bryter mot Villkoren. Vidare ansvarar du för att ändra dina uppgifter hos Vasakronan om tidigare lämnade uppgifter skulle bli inaktuella.

7. Avsluta konto
Du kan närsomhelst välja att ta bort ditt konto vilket görs direkt i Vasakronans mobilapplikation varefter du får en bekräftelse via e-post från Hydda Work AB. Vasakronan kommer då, i enlighet med gällande integritetspolicy, radera eller avidentifiera samtliga dina personuppgifter och all annan information så att den inte längre kan hänföras till dig. Vasakronan kan komma att spara information om dig, exempelvis om så krävs för uppfyllande av rättslig förpliktelse i enlighet med vår integritetspolicy.

8. Uppsägning
Vasakronan har rätt att säga upp avtalet med dig med omedelbar verkan om det finns skäl för misstanke om att du bryter mot Villkoren eller annars använder Vasakronans mobilapplikation på ett brottsligt sätt eller annat sätt som kan orsaka Vasakronan eller tredje man skada. Vidare har Vasakronan rätt att säga upp och avsluta ditt konto om du har varit inaktiv, d.v.s. inte har varit inloggad i Vasakronans mobilapplikation, i mer än 180 dagar eller om Vasakronan beslutar att inte längre tillhandahålla mobilapplikationen.

9. Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter avseende Vasakronans mobilapplikation tillhör Vasakronan eller Vasakronans licensgivare och samarbetspartners. Detta innefattar bland annat upphovsrätt, designrättigheter, varumärken, företagshemligheter, patent och know-how, oavsett om de förutsätter registrering eller inte. Dessa Villkor upplåter inte några immateriella rättigheter till dig.

10. Förtydligande i förhållande till Apple och Google Play
Parterna till dessa Villkor, dvs. Vasakronan och du som användare, förtydligar följande i förhållande till Apple Inc. (”Apple”) och Google Inc. (”Google”). Vasakronan och Användaren är de enda parterna till dessa Villkor. Vasakronan ansvarar för Vasakronans mobilapplikation i enlighet med Villkoren, samt för underhåll och drift av Vasakronans mobilapplikation. Apple och Google ansvarar inte för Vasakronans mobilapplikation och dess innehåll.

Vasakronans mobilapplikation har inte någon som helst skyldighet att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster avseende Vasakronans mobilapplikation. Krav som uppkommer direkt eller indirekt genom användning av Vasakronans mobilapplikation kan endast riktas mot Vasakronan i enlighet med dessa Villkor. Vasakronan ansvarar inte för att besvara eventuella krav från någon användare eller tredje part avseende Vasakronans mobilapplikation.

Vasakronan, inte Apple eller Google, ansvarar för att utreda, försvara, förlika i händelse av någon tredje parts yrkande att Vasakronans mobilapplikation gör intrång i den tredje partens immateriella rättigheter. Dessa Villkor ger Apple och Google rätten att tillämpa och verkställa dessa Villkor så som en tredje part till Villkoren.

11. Ändring av dessa Villkor
Vasakronan förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor. Ändringar meddelas i Vasakronans mobilapplikation. Genom att fortsätta använda Vasakronans mobilapplikation accepterar du de nya villkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren kan du alltid avinstallera Vasakronans mobilapplikation.

12. Tillämplig lag och tvist
Svensk lag ska tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa Villkor. Eventuella tvister som uppstår med anledning av dessa Villkor ska avgöras i svensk domstol.

13. Kontakt
Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.
Vasakronan AB (publ), org. nr 556061-4603
Box 30074, 104 25 Stockholm
kundservice@vasakronan.se