Stabilt resultat och ökade hyresintäkter

Johanna Skogestig, vd på Vasakronan, ger sin syn på såväl företagets som marknadens utveckling årets tre första månader och konstaterar att Vasakronan redovisar ett ökat förvaltningsresultat för årets första kvartal. Rörelsen i marknaden är stor men efterfrågan på bra produkter i våra lägen står sig. Högst tryck är det på de bästa lokalerna i Stockholm innerstad.

Läget för svensk ekonomi är bekymmersamt och det är uppenbart att Europa och Sverige står inför en konjunkturavmattning. Fortsatt höga räntor och inflation slår hårt mot många verksamheter och inte minst hushållen som behöver anpassa sig till ett nytt kostnadsläge med minskad konsumtion som följd. Samtidigt uppger företag fortfarande att det är brist på arbetskraft och arbetslösheten sjunker även om Arbetsförmedlingen spår en uppgång till sommaren. För Vasakronans del innebär det fortsatt stigande räntekostnader och att vi behöver agera med ännu större lyhördhet för våra kunders behov framöver, både på kontors- och handelssidan.

Med respekt och ödmjukhet för att Vasakronans affär är sencyklisk, kan jag ändå konstatera att vi fortsätter att öka vårt förvaltningsresultat trots högre finansiella kostnader. Det förklaras av att vi färdigställt ett stort antal projekt som gått in i förvaltning, men också av den höga inflationen som resulterat i hyresökningar för de hyresavtal som är kopplade till index.

Avvaktande hyresmarknad men fortsatt hög efterfrågan på bra kontor

Efterfrågan på bra kontor i våra marknader står sig, men vi noterar en viss inbromsning och större försiktighet hos företag att expandera. Att företag väljer att avvakta med att ta den typen av beslut är helt naturligt i rådande marknadsläge. Samtidigt är rörelsen i kontorsmarknaden stor vilket syns i antalet uppsägningar men också i ny- och omförhandlingsvolymen. Högst tryck är det fortsatt på de bästa lokalerna i de bästa lägena och av den totala nyuthyrningsvolymen på 121 mkr utgörs 73 mkr av uthyrningar i Stockholms innerstad city. Där tecknas fortfarande avtal med hyror på toppnivåer.

Trots en normal nyuthyrningsvolym så är nettouthyrningen för kvartalet negativ och motsvarar 46 mkr. Merparten av detta förklaras av att JM aviserat att de kommer lämna sitt huvudkontor i Frösunda vid årsskiftet 2024/2025.

På sikt kommer lågkonjunkturen med all sannolikhet att leda till ännu större kostnadsfokus hos våra kunder, vilket i så fall innebär att vi går mot en tuffare marknad. Samtidigt ser vi en ökande trend där många företag väljer att satsa på sina lokaler, ofta till förmån för mer centrala och attraktiva lägen. Skillnaden i betalningsvilja mellan bra och mindre bra lokaler och lägen har ökat. Det gynnar Vasakronan och är något jag tror kommer bli ännu tydligare framöver.

De senaste årens efterfrågan på flexibilitet och service fortsätter öka och våra kunderbjudanden Smart och klart samt Vasakronan Arena har fallit väl ut som bra komplement till vår kärnaffär. Under våren öppnar vi även en Arena i Triangeln i Malmö, vilket innebär att konceptet nu finns i alla våra fyra orter. Även om efterfrågan på flexibilitet och service ökar så är det fortfarande egna kontor med längre avtalstider som dominerar. Det är också den typen av objekt och avtal som står för den allra största delen av nyuthyrningarna.

Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Skillnaden i betalningsvilja mellan bra och mindre bra lokaler och lägen har ökat.

Johanna skogestig, vd Vasakronan

Fortsatt fokus på områdesutveckling

Hushållen är pressade från flera håll och vi ser en vikande konsumtion. Det påverkar många hyresgäster i våra gatuplan även om vi ser stora skillnader mellan olika aktörer och verksamheter. Lågpris- och lyxsegmentet går fortsatt bra och läget har blivit alltmer avgörande. Därför fortsätter vi att utveckla våra områden och i Stockholm börjar uppgraderingen av Sergelgatan gå mot sitt slut. Under kvartalet har vi hyrt ut de sista kvarvarande butikslokalerna till Normal och Urban Outfitters.
Till våren ser vi dessutom fram emot att inviga den upprustade Sergelterrassen och de två offentliga konstverk som ska pryda inomhustorgen mellan Hötorgshus 1-2 och 3-4. Att på olika sätt skapa sammanhang där människor vill vara höjer attraktiviteten i ett område och är avgörande för vår affär, både i gatuplan och högre upp i husen.

Stabil kapitalstuktur

Året inleddes positivt på kapitalmarknaden men under mars har sentimentet vänt efter oro för instabila banker. Efter några veckor med högre volatilitet är marknaden nu mer stabil och det finns återigen intresse för obligationsinvesteringar. Under kvartalet har bolaget emitterat obligationer för totalt 1,4 mdkr med investerare i både Sverige och Japan. Bedömningen är att även framtida lånebehov kommer att kunna tillgodoses i kapitalmarknaden.

Efter kvartalets slut bekräftade Moody´s Vasakronans rating A3, stabila utsikter. Detta är naturligtvis glädjande och viktigt i tider då kapitalmarknaden är generellt avvaktande och investerare är mer selektiva till vilka branscher och företag de investerar i. Den starka ratingen bygger som tidigare på vår högkvalitativa fastighetsportfölj, en hög andel hyresgäster med offentlig verksamhet, goda finansiella nyckeltal samt vår starka ägarstruktur. Moody’s gör även bedömningen att ökade räntekostnader vägs upp av ökade hyresintäkter i förvaltningsbeståndet, effekten av att ett antal projekt har gått in i förvaltning samt att våra hyresavtal justeras upp i takt med inflationen.

Fastighetsvärdering och transaktionsmarknad

Under en tid har det spekulerats i att det högre ränteläget också kommer att medföra högre avkastningskrav. Det börjar vi nu se i marknaden. Efter en lång period av hög aktivitet på transaktionsmarknaden så inleds året med historiskt låg transaktionsvolym. Baserat på de transaktioner som ändå genomförts bedömer vi att investeringsviljan i kontorsfastigheter i bästa läge är god även om det är uppenbart att ett antal affärer har pausats med anledning av olika prisförväntningar hos köpare och säljare. Den inbromsning som vi nu ser har vi förberett oss för och vi har god beredskap för eventuella möjligheter som kan uppstå.

Vårt fastighetsbestånd externvärderas på hel- och halvårsbasis. För kvartal 1 och 3 görs en internvärdering enligt samma metodik. I slutet av första kvartalet uppgår fastighetsbeståndets värde till 184 mdkr. Värdeminskningen om 2,7 procent förklaras främst av höjda avkastningskrav med cirka 15 punkter.

Avslutningsvis

De makroekonomiska signalerna är just nu svårtolkade, men helt klart är att vi går en mer osäker marknad till mötes, ändå känner jag en stark tillförsikt. Moody’s bekräftar det jag själv bedömer är våra styrkor. Vi har ett bra utgångsläge, är rätt positionerade och vår långsiktiga strategi ligger i allt väsentligt fast. Kortsiktigt tar vi oss an utmaningarna med flexibilitet samt stor lyhördhet i vardagen och med fokus på att ligga nära våra kunder. Med det förhållningssättet, ett långsiktigt ägarperspektiv, dedikerade medarbetare och en stabil kapitalstruktur som grund bedömer jag att vi har goda förutsättningar att klara såväl en tid med högre räntekostnader som en lågkonjunktur.

Vi vet trots allt av erfarenhet att efter regn kommer solsken.

Stockholm 28 april 2023
Johanna Skogestig
Verkställande direktör

Klicka här för att läsa delårsrapporten i sin helhet