Stabilt resultat och hög nettouthyrning för helåret

Johanna Skogestig, vd på Vasakronan, ger sin syn på företagets och marknadens utveckling 2022 och konstaterar att det varit ett intensivt, men också framgångsrikt år.

2022 kommer att skrivas in i historieböckerna som ännu ett volatilt år i en turbulent omvärld med stor osäkerhet för många, både individer och vissa verksamheter. För Vasakronans del kan jag bara konstatera att det har varit ett intensivt men också framgångsrikt år på flera sätt.

Inflationen har stigit till tvåsiffriga tal och med högre räntenivåer som följd. Att förändringar i marknadsräntor har stor påverkan på fastighetsmarknaden är väl känt och någonting vi också har sett under året. Än så länge syns få tydliga tecken på att inflationen är på väg ner och det är därför svårt att sia om framtiden men att fastighetssektorn, efter en lång tid av stigande fastighetsvärden, nu är inne i en mer utmanande tid är helt klart. Samtidigt kan jag konstatera att vi här och nu redovisar ett riktigt bra resultat i den underliggande verksamheten. Nyuthyrningsvolymen är historiskt hög och både driftöverskottet och förvaltningsresultatet starkt.

Hög uthyrningstakt för helåret

Debatten om hur olika företag väljer att förhålla sig till hybridarbete har fått stort utrymme i media under året och det är uppenbart att det finns vägval att göra beroende på verksamhet, företagskultur och ledarskap. Kontorets läge har blivit ännu viktigare och rörelsen på kontorshyresmarknaden är större än tidigare. Det som främst efterfrågas är moderna kontor belägna i områden som bjuder på ett större sammanhang, har goda kommunikationer och som på olika sätt därmed skapar mervärde för medarbetarna.

Det har märkts tydligt i vår verksamhet och aktiviteten har glädjande nog varit särskilt hög för de medarbetare som jobbar med försäljning av lokaler, vilket också syns i vårt resultat och i nyuthyrningsvolymen som uppgår till över 900 mkr. Min tro är att den här rörelsen på marknaden kommer att pågå även under 2023 och fortsätter gynna fastighetsägare som likt Vasakronan har fastigheter i lägen och områden där människor vill vara.

Johanna Skogestig, vd Vasakronan

Hållbarhet på hög nivå

Att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt är en del av vårt uppdrag och vi ser att det efterfrågas allt mer av våra kunder. Tack vare hög kompetens hos medarbetarna fortsätter vi att driva på frågorna och investera i lösningar som gör både befintliga fastigheter och nyproduktion mer hållbara. Under året har bland annat 118 fastigheter omcertifierats och andelen förvaltningsfastigheter med den allra högsta miljöcertifieringen, det vill säga LEED Guld eller Platina, har ökat från 82 till 88 procent.

De prisökningar vi ser i samhället påverkar många delar av vår verksamhet vilket syns i våra redovisade kostnader. Inte minst prisutvecklingen på energi och el är en högaktuell fråga och värdet av att jobba strukturerat med energieffektiviseringar och egenproduktion av energi är större än någonsin. Under året har vi minskat energianvändningen från 83 kWh per kvadratmeter och år till 75. Samtidigt fortsätter vi att öka andelen egenproducerad el och har installerat ytterligare nio solcellsanläggningar under året. Bidraget från samtliga anläggningar uppgår till 9000 MWh och motsvarar 11 procent av fastighetselen.

Under året har vi slutfört fyra stora projekt; Platinan i Göteborg, Nattugglan i Stockholm, Nya Kronan i Sundbyberg och Magasin X i Uppsala motsvarande 133 000 kvm och ett totalt marknadsvärde om cirka 10 mdkr. Samtliga fastigheter är nästintill fullt uthyrda och ger ett positivt tillskott i årets hyresintäkter.
Vi har även sålt två fastigheter under året för en sammanlagd köpeskilling om 565 mkr. Den ena, kvarteret Kurland, är en vakant bostadsutvecklingsfastighet på Norrmalm i Stockholm. Den andra en av våra tidigare färdigställda projektfastigheter, Diktaren i Solna, som är fullt uthyrd till IES Engelska skolan. Båda affärerna avtalades under 2021 men frånträddes under 2022.

Fortsatt tillgång till finansiering

Trots att kapitalmarknaden varit turbulent och att investerarna visat en mer avvaktande hållning till fastighetssektorn har vi kunnat emittera obligationer till bra villkor under hela året. Mycket tack vare vårt höga kreditbetyg och starka ägare. Under årets sista kvartal har vi fokuserat på att minska risken i vår skuldportfölj ytterligare. Vi har omförhandlat en stor andel låneförfall i förtid och stänger perioden med en lägre andel rörlig räntebindning. Under 2023 har vi endast 5,5 mdkr i obligationsförfall som vi avser refinansiera i obligationsmarknaden.

Det är fortsatt aktivitet på transaktionsmarknaden även om antalet transaktioner har minskat det senaste halvåret. Än så länge syns ingen tydlig nedgång i fastighetsvärden för de affärer som avslutas. Samtidigt vet vi att flera affärer har pausats som en konsekvens av att köpare och säljare har svårt att mötas.

I ett sådant här marknadsläge är det givetvis extra utmanande att marknadsvärdera fastigheter. Varje hel- och halvår genomför vi en externvärdering av hela vårt fastighetsbestånd. Sammantaget redovisar vi en positiv värdeutveckling på 2,8 procent för året som helhet men en negativ utveckling för det andra halvåret motsvarande 4,2 procent. Det är främst en effekt av uppjusterade avkastningskrav och nedjusteringar av byggrättsvärden. Samtidigt kompenseras detta av ett starkt kassaflöde med flera färdigställda projektfastigheter. Utöver det får vi en positiv effekt av nyuthyrningsvolymen och att befintliga hyresavtal är kopplade till KPI-index.

Det är ett mycket gott resultat vi levererar för helåret och vi är väl rustade för ett mer utmanande marknadsläge

Johanna Skogestig, vd Vasakronan

Sammanfattningsvis

Vi börjar se tydliga tecken på att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur med minskad konsumtion och svagare tillväxt som följd. Exakt vilka konsekvenser det får och hur allvarlig lågkonjunkturen blir återstår att se men jag räknar med ytterligare en period av stor osäkerhet i omvärlden innan det ljusnar. Jag är med andra ord ödmjuk inför det som händer i marknaden. Samtidigt kan jag konstatera att det är ett mycket gott resultat vi levererar för helåret och vi är väl positionerade. Det är i tuffare tider som möjligheter uppstår för aktörer med rätt erbjudande, starka finanser och dedikerade medarbetare. Det borgar för att Vasakronan kommer att komma väl ut även framöver.

Stockholm 3 februari 2023
Johanna Skogestig
Verkställande direktör

Bokslutskommuniké Januari–december 2022