Vasakronans delårsrapport januari – september 2010

Stigande marknadshyror har bidragit till ökade fastighetsvärden

• Hyresintäkterna ökade till 4 102 mkr (4 013).
• Uthyrningsgraden förbättrades till 92,3 procent (91,5).
• Driftnettot ökade till 2 782 mkr (2 744).
• Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades främst till följd av lägre räntekostnader och uppgick till 1 774 mkr (1 601), en ökning med 11 procent.
• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 4,8 procent förklarat av lägre direktavkastningskrav men också av stigande marknadshyror.
• Resultat efter skatt ökade genom värdeförändringen till 4 198 mkr (-1 047).
• Försäljningen av Dombron slutfördes under det tredje kvartalet genom att likvid erhölls för aktierna.

Såväl hyresintäkter som uthyrningsgrad ökade under perioden. Hittills under 2010 har nyuthyrningar genomförts motsvarande en årshyra på 338 mkr eller 122 000 kvadratmeter.

I september tecknades avtal med Teracom om 6 800 kvm. Teracom hyr merparten av fastigheten Lyckan 9 på Lindhagensgatan i Stockholm. Andra nyuthyrningar var till Hemköp som hyr 2 300 kvm i Svavagallerian i Uppsala och det danska designhuset Illums Bolighus som etablerar en flaggskeppsbutik på 2 200 kvm i Sverigehuset på Hamngatan i Stockholm.

Utöver nyuthyrningarna har under det första halvåret omförhandlingar eller förlängningar genomförts på motsvarande en årshyra om 584 mkr.

-Svensk ekonomi är inne i en period med hög tillväxt i BNP och ökad sysselsättning. Vi noterar en ökad efterfrågan på lokaler och med det stigande hyresnivåer, säger Vasakronans vd Fredrik Wirdenius.

-Sammantaget har detta påverkat fastighetsvärdet i Vasakronans bestånd positivt under det tredje kvartalet, vilket kommer att ge positiva effekter på den löpande intjäningen under kommande kvartal, avslutar Fredrik Wirdenius.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans Vasakronan
Tel: 08-566 205 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se