Vasakronans delårsrapport januari – mars 2013

2013-05-15
  • Hyresintäkterna ökade med 2 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 1 506 mkr (1 449).
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,7 procent (93,7).
  • Driftnettot ökade med drygt 1 procent i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt till 1 046 mkr (1 009).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades och uppgick till 656 mkr (558) till följd av ett starkare driftnetto och förbättrat räntenetto.
  • Fastighetsbeståndets värde ökade under perioden till följd av gjorda investeringar och uppgick till 84,5 mdkr.
  • Pågående projekt uppgår till 4,9 mdkr (3,8), varav 2,8 mdkr (2,2) är upparbetat, med en uthyrningsgrad på 87 procent i de större projekten.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 414 mkr (413).
  • Resultat efter skatt uppgick till 838 mkr (1 037).

Den totala investeringsvolymen har ökat och uppgår till totalt 4,9 mdkr. Genom nyproduktion och utveckling av befintliga fastigheter tillförs beståndet fortlöpande moderna och effektiva fastigheter som ofta är svåra att köpa i konkurrens. Projektportföljen har en låg risk med en uthyrningsgrad på 87 procent i de större projekten.

Under det första kvartalet har två större nyproduktioner startats. I Frösunda kommer en fjärde och sista fastighet att uppföras i kvarteret Rosenborg och i Kista kommer ytterligare en fastighet att uppföras i Kista Terrass. Projekten är i princip fullt uthyrda och totalt investeras 1 030 mkr i Frösunda och Kista. I Kista Terrass finns även egna byggrätter som möjliggör ytterligare nyproduktion.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

– Att bygga nya hus och investera i befintliga fastigheter är ett utmärkt sätt att höja kvaliteten i fastighetsportföljen när priserna på begagnat är högt. Det är en fortsatt stark efterfrågan på moderna och effektiva kontorslokaler i attraktiva lägen. Två av de områden där vi har en god efterfrågan är Frösunda och Kista. Våra nya fastigheter kommer att vara ett bra tillskott till områdenas utveckling.

Både hyresintäkter och driftnetto fortsatte att öka under kvartalet och resultat före värdeförändringar och skatt steg med 18 procent till 656 mkr (558).

Efter kvartalets utgång har kontorsfastigheten Black Building i Sundbyberg köpts för 468 mkr.

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 85 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se