Vasakronans delårsrapport januari-mars 2009

Starkt driftnetto och bättre resultat före värdeförändringar.

• Hyresintäkterna ökade till 1 463 mkr (727). Jämfört med en proformaredovisning* för
första kvartalet 2008 uppgick ökningen till 11 procent.
• Driftnettot ökade till 954 mkr (444). Jämfört med proforma uppgick ökningen till 12 procent.
• Resultat före skatt och exklusive värdeförändringar ökade till 550 mkr (276). Jämfört
med proforma uppgick ökningen till 17 procent.
• Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheter uppgick per 31 mars 2009 till 74 244 mkr
(39 909).
• Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till -926 mkr (70, proforma 232). Värdeminskningen beror på fortsatt stigande direktavkastningskrav.
• Resultat efter skatt minskade genom den orealiserade värdeförändringen till -289 mkr
(247, proforma 487).


* Som om förvärv av Vasakronan hade skett per 1 januari 2008 i stället för per 1 september 2008, se vidare sidan 16 i delårsrapporten.


– Finanskrisen och lågkonjunkturen har hittills givit endast begränsade effekter på Vasakronans intjäning i den löpande verksamheten. Förvaltningsverksamheten fungerar mycket bra och genererar ett starkt driftresultat, även om det tar betydligt längre tid till avslut vid förhandlingar om nya hyreskontrakt, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Vi gynnas också av lägre marknadsräntor som successivt förbättrar vårt räntenetto.


– Vasakronans nya organisation har nu flyttat samman i gemensamma lokaler på samtliga verksamhetsorter. Arbetet med att förena de två företagskulturerna går enligt planerna och det är fullt fokus på affären för att möta hyresgästernas behov och önskemål, fortsätter Fredrik Wirdenius.


Länk till delårsrapporten


För mer information kontakta:

Fredrik Wirdenius        
Vd            
Tel 070 – 553 80 62         


Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans      
Tel 0709 – 681 540