Vasakronans delårsrapport januari – juni 2012

2012-08-24

Starkt driftnetto och höjd kvalitet i beståndet genom flera fastighetsaffärer

  • Hyresintäkterna minskade till 2 980 mkr (3 002), men ökade med 3 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (93,3).
  • Driftnettot ökade med 4 procent och uppgick till 2 118 mkr (2 046), och i ett jämförbart bestånd var ökningen närmare 6 procent. Överskottsgraden ökade till 71 procent (68).
  • Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades med 9 procent genom det starkare driftnettot och uppgick till 1 293 mkr (1 190).
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 017 mkr (2 275), vilket motsvarar en värdeökning på 1,2 procent (2,9), förklarat främst av stigande marknadshyror. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 83,3 mdkr (80,3).
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 56 mkr (-133).
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 753 mkr (2 494).

I april tillträddes de 12 fastigheter som förvärvades av Diligentia i början av året. Kort därefter tecknades avtal om försäljning till Platzer respektive Wallenstam av totalt åtta fastigheter i Göteborg, varav sex ingick i förvärvet från Diligentia. Samtliga dessa fastigheter frånträds under tredje kvartalet. Under kvartalet såldes även fyra fastigheter i Malmö, samtidigt som innehavet i området utökades genom förvärvet från Skanska av fastigheten Bassängkajen med tillträde i september.

Hyresnivåerna har stigit, eller varit oförändrade, på samtliga delmarknader under perioden och uthyrningsgraden i fastighetsbeståndet låg på en fortsatt hög nivå. Resultat före värdeförändringar och skatt ökade med närmare 9 procent genom det starkare driftnettot. I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 6 procent och överskottsgraden uppgick till 71 procent för perioden.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

– Vi har varit aktiva med köp och försäljning under första halvåret och omsatt fastigheter för närmare 7 mdkr. Syftet med transaktionerna är att ständigt höja kvaliteten i beståndet och det är en viktig förklaring till vår goda lönsamhet.

– Uthyrningen går enligt plan och vi har under det första halvåret hyrt ut 66 000 kvm motsvarande en årshyra på 195 mkr. Miljö- och klimataspekter blir en allt viktigare komponent när företag och organisationer gör sina lokalval. Vi har här en stor konkurrensfördel eftersom vi har kommit långt i vårt miljöarbete. Genom förvärvet av Bassängkajen tillförs nu ytterligare en sådan klimatsmart fastighet. Denna fastighet har som en av de första i Norden pre-certifierats på högsta nivå, Platina, enligt miljöklassificeringssystemet LEED.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 199 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se