Vasakronans delårsrapport jan – juni 2011

Förbättrad uthyrningsgrad och fortsatt stigande fastighetsvärden

• Hyresintäkterna ökade till 3 002 mkr (2 705).
• Uthyrningsgraden förbättrades till 93,3 procent (92,3).
• Driftnettot ökade till 2 046 mkr (1 806).
• Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades, trots försämrat räntenetto, genom starkare driftnetto och uppgick till 1 190 mkr (1 135), en ökning med 5 procent.
• Marknadsvärdet på fastigheterna ökade med 2,9 procent (2,8) förklarat av stigande marknadshyror och lägre direktavkastningskrav, och det uppgick vid halvårsskiftet till 80,3 mdkr.
• Resultat efter skatt ökade till 2 494 mkr (2 240).
• Obligationer har för första gången emitterats på den norska marknaden.

Den svenska fastighetsmarknaden utvecklades positivt under det första halvåret och värdet på Vasakronans fastigheter steg med 2,9 procent, främst förklarat av stigande hyror. Uthyrningsgraden utvecklades också positivt under det första halvåret och den förbättrades med hela 0,8 procentenheter till 93,3 procent. Under det andra kvartalet såldes fastigheten Rosteriet 7 på Liljeholmen i Stockholm, och i juli fortsatte renodlingen av Vasakronans bestånd genom försäljningen av Gångaren 10 vid Lindhagensplan i Stockholm.

Den svenska hyresmarknaden utvecklades positivt under det första halvåret och särskilt god var efterfrågan på moderna lokaler i centrala lägen i tillväxtorterna. Totalt har 102 000 kvm hyrts ut under första halvåret.

En del av Vasakronans finansieringsstrategi är att ha tillgång till en bred och diversifierad upplåning. Därför har ett obligationsprogram satts upp i Norge och en första emission gjorts på 300 MNOK.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:
– Efterfrågan på den svenska fastighets- och hyresmarknaden har varit god under det första halvåret. Även dessa marknader kommer nu självklart att påverkas av turbulensen på de finansiella marknaderna, men det är i nuläget svårt att uttala sig om i vilken omfattning. När osäkerheten i marknaden ökar gynnas Vasakronan av sin finansiella stabilitet och kvaliteten i fastighetsbeståndet.

Länk till delårsrapporten

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 08-566 205 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se