Vasakronans delårsrapport jan-juni 2010

Ökad uthyrningsgrad och positiv värdeförändring.

• Hyresintäkterna ökade till 2 705 mkr (2 682).
• Uthyrningsgraden fortsatte att förbättras och uppgick till 92,3 procent (91,0).
• Driftnettot uppgick till 1 802 mkr (1 799).
• Resultat före värdeförändringar och skatt förbättrades främst till följd av lägre räntekostnader och uppgick till 1 130 mkr (1 015), en ökning med 11 procent.
• Marknadsvärdet på fastigheterna, exkl. Dombron, uppgick till 68 917 mkr (67 260). Värdeförändringen uppgick till 1 816 mkr, en ökning av värdet med 2,8 procent. Värdeökningen förklaras främst av lägre direktavkastningskrav.
• Periodens resultat ökade genom värdeförändringen till 2 236 mkr (-1 379).
• Bostadsaktiebolaget Dombron såldes den 1 juni till Fjärde AP-fonden med tillträde den 1 juli 2010.

I och med försäljningen av Dombron har samtliga jämförelsetal omräknats, se delårsrapporten sidan 5.


Såväl hyresintäkter som uthyrningsgrad ökade under årets andra kvartal. Totalt genomfördes nyuthyrningar under första halvåret motsvarande en årshyra om 215 mkr, eller ca 80 000 kvm.


I juni tecknades avtal med Swedbank om 3 500 kvm i kvarteret Spektern i Stockholm. Avtalet omfattar kontor och banklokal. Andra nyuthyrningar var till Dustin som hyr 3 500 kvm i Nacka Strand. Utöver nyuthyrningarna har under det första halvåret omförhandlingar eller förlängningar genomförts på motsvarande en årshyra om 485 mkr, eller ca 247 000 kvm.

Den 1 juni såldes aktierna i Bostadsaktiebolaget Dombron till Fjärde AP-fonden som tillträdde bolaget den 1 juli. Köpeskillingen för aktierna baseras på ett underliggande fastighetsvärde motsvarande 5,4 mdkr, vilket motsvarar marknadsvärdet vid det senaste årsskiftet.

– Genom försäljningen av bostäderna har vi en renodlad och stark fastighetsportfölj fokuserad på attraktiva och högkvalitativa kontor och butiker i bästa läge. Det ger oss ett tydligt försteg i konkurrensen i en marknad som nu åter utvecklas positivt, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.


Länk till delårsrapporten


För mer information, vänligen kontakta: 


Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 08-566 205 10
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se